Maatregelen

De aanpak om de hoeveelheid stikstof in de natuur te verminderen en ruimte te bieden aan economische activiteiten bestaat uit maatregelen op de korte termijn en maatregelen op de lange termijn.

Maatregelen korte termijn 2020 - 2021
De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen als eerste vrijgekomen stikstofruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten. In deze sectoren is de nood het hoogst. Het Rijk heeft in 2020 prioriteit gelegd bij de bouw van 75.000 woningen en de realisatie van 7 MIRT-projecten (grote infrastructurele projecten). Hiervoor is stikstofruimte nodig.

De verlaging van de maximumsnelheid op de autosnelwegen naar 100 km/u en de uitbreiding van de warme saneringsregel voor varkenshouderij zorgen ervoor dat op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur daalt. Om de stikstofruimte die hiermee vrijkomt zo te verdelen dat er geen extra stikstof in de natuur komt en de natuur kan herstellen is het stikstofregistratiesysteem opgezet. Mocht blijken dat de depositieruimte die ontstaat als gevolg van de snelheidsmaatregel en de sanering varkenshouderij onvoldoende is om de opgave van 75k woningen en 7 MIRT te realiseren, zal het kabinet maatregelen treffen om deze opgave te kunnen realiseren via de maatregelen die genomen worden voor de langere termijn.

(Bron)maatregelen lange termijn
In 2035 moet minimaal 74 procent van de hectares met stikstofgevoelige hectares natuur onder een veilige stikstofgrens zijn. Daartoe investeert het kabinet fors in de natuur om deze te versterken. Tegelijkertijd zorgen (bron)maatregelen in de sectoren landbouw, mobiliteit, infrastructuur en woningbouw ervoor dat de neerslag van de natuur vermindert. Dit biedt  perspectief om de vergunningverlening verder op gang te brengen.
 

©LNV

Maatregelen Landbouw

Maatregelen Mobiliteit

Maatregelen Infrastructuur

Maatregelen Woningbouw

Maatregelen Natuurherstel