Over de Kamerbrief van 24 april 2020: structurele aanpak

Wat gaat het kabinet doen om natuur ook buiten natuurgebieden meer de ruimte te geven en te beschermen?

De biodiversiteit in Nederland gaat achteruit en die achteruitgang vindt ook plaats buiten de natuurgebieden. Dit betekent dat daar veel winst te behalen is voor herstel van biodiversiteit. Met deze stikstofaanpak richt het kabinet zich daarom, naast het versterken van de natuur en diersoorten in Natura2000-gebieden, ook op een meer natuurinclusieve inrichting van Nederland. Daarbij versterken we de natuur door het landschap ook tússen natuurgebieden goed in te richten.

Een voorbeeld hiervan is natuurinclusieve woningbouw. Gebouwen in Nederland bieden een belangrijke nestplaats voor beschermde vogelsoorten. Door nieuwbouw en renovatie zo uit te voeren dat deze vogels goed hun nest kunnen bouwen, vergroot het kabinet het areaal leefgebied van deze dieren zonder extra natuurgebieden te hoeven aanleggen. Dit maakt de grenzen tussen natuur en andere functies minder scherp. Dit maakt de natuur als geheel sterker.

Welk bedrag stelt het kabinet in totaal ter beschikking voor natuurbehoud en -herstel en wat wordt hiermee gedaan?

Het kabinet stelt in 2021 € 200 miljoen extra beschikbaar voor natuur. In 2022 nog eens € 250 miljoen en in de jaren 2023 tot en met 2030 ieder jaar € 300 mln. In totaal gaat het dus om ruim 3 miljard euro in de periode 2020-2030. Deze bedragen zijn aanvullend op de € 250 miljoen die in februari beschikbaar is gekomen voor de inrichting van een natuurbank en een regeling voor natuurherstel, en de huidige budgetten voor het natuurbeleid, die grotendeels via het Provinciefonds lopen: € 415 mln. per jaar.

Wat wordt bedoeld met hydrologische maatregelen in en rondom natuurgebieden?

Met dergelijke maatregelen worden gebieden natter gemaakt door het waterpeil te verhogen. Hierdoor wordt de natuur, in ieder geval voor een bepaalde periode, minder gevoelig voor de effecten van stikstofneerslag.

Wat betekent de verhoging van de natuurvergoeding en met hoeveel wordt deze vergoeding verhoogd?

De huidige vergoeding dekt nu 75% van de kosten die terreinbeheerders maken om de natuur te beheren. Natuurbeheerders signaleren vanuit de praktijk dat dit soms tot problemen leidt voor de natuur omdat niet alle kosten worden gedekt. Het extra geld kan daarom deels worden benut om een groter deel van de beheerkosten te vergoeden en daarmee de kwaliteit van de natuur te verhogen.

Hoe staat het met de nog op te richten natuurbank?

De natuurbank bevindt zich op dit moment in de verkenningsfase. De mogelijkheden voor het realiseren van compensatienatuur waarmee de natuurbank gevuld kan worden, worden geïnventariseerd. Tevens wordt in beeld gebracht wat de toekomstige gebruikers van de natuurbank (Rijk en waterschappen) denken nodig te hebben aan compensatienatuur.

Wat wordt bedoeld met natuurinclusieve inrichting?

Hierbij gaat het vooral om natuur te versterken door het landschap tussen natuurgebieden goed in te richten. Het vermengen  van bestaande functies - bijvoorbeeld zonneparken gecombineerd met natuurontwikkeling of natuurinclusieve woningbouwontwikkeling - maakt de grenzen tussen natuur en andere functies minder scherp. Dit maakt de natuur als geheel sterker.  Deze natuur zal overigens niet als Natura 2000-gebied worden aangewezen of leiden tot uitbreiding van bestaande Natura 2000-gebieden.

Gaat het kabinet natura2000-gebieden schrappen of herindelen?

Er vindt momenteel een doorlichting van de Natura 2000-gebieden plaats. De resultaten hiervan worden, zoals eerder aan de Kamer gemeld, rond de zomer verwacht.

Het natuurpakket
Beeld: ©LNV