Natuurtop: op naar de natuurinclusieve samenleving

Op vrijdag 17 juni is de eerste Agenda Natuurinclusief gepresenteerd tijdens de Natuurtop op de Floriade Expo 2022 in Almere. De Agenda geeft aan wat er nodig is om een natuurinclusieve samenleving in 2050 te bereiken. In de Agenda staan concrete acties gericht op bouw, infrastructuur, energie, landbouw en vrije tijd. Als we hier meer rekening houden met de natuur, leidt dat tot schonere lucht, grond en water en een prettiger leefomgeving. De Agenda is opgesteld door provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het natuurinclusief maken van de samenleving draagt bij aan het behalen van Europese en internationale doelen en afspraken over biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Door het beter samenvoegen van natuur in de maatschappij, verbetert ook de basiskwaliteit van de natuur in Nederland. Met betere omstandigheden voor planten en dieren binnen en buiten natuurgebieden komen de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn dichterbij. Deze Europese richtlijn is een belangrijk instrument om de natuur te beschermen.
De komende tijd gaan verschillende teams aan de slag om de Agenda Natuurinclusief uit te werken.

Natuurinclusief werken is niet nieuw. We houden steeds meer rekening met de natuur én gebruiken het oplossend vermogen van de natuur, bijvoorbeeld bij wegen en kanalen. De Agenda Natuurinclusief moet deze beweging versterken en versnellen met concrete acties. Voorbeelden van acties zijn een landelijke visie op natuurinclusief bouwen, het stimuleren van natuurinclusieve zonneparken, zorgen dat publiek geld een positief effect heeft op biodiversiteit en nieuwe standaarden voor natuurlijk beheer van bermen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Natuurtop 2022