250 miljoen euro voor natuurherstel en –verbetering

Het kabinet heeft in de Najaarsnota van 2019, 250 miljoen euro gereserveerd voor natuurherstel en -verbetering. Hiervan is 125 miljoen euro bestemd voor een regeling voor terreinbeherende organisaties,  zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten,  die samen met provincies werken aan gerichte maatregelen om onze natuur te herstellen en te verbeteren. De maatregelen hebben als doel de stikstofgevoeligheid van de natuur te verminderen en de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor financiering zijn onder andere het versnellen van natuurherstelmaatregelen, maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren en het realiseren van sterkere ecologische verbindingen.

Natuurbank

De andere €125 miljoen wordt geïnvesteerd in een natuurbank. Met het bedrag kan de natuurbank worden opgestart.  De natuurbank heeft als doel om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen vast te leggen ter compensatie van projecten die stikstofdepositie veroorzaken. Op korte termijn wordt de natuurbank samen met de provincies en terreinbeherende organisaties uitgewerkt. Projecten van het Rijk en van de waterschappen die nodig zijn voor onze water-, wegen- en nationale veiligheid kunnen met voorrang een beroep doen op de natuurbank. De stikstofeffecten van die projecten worden met behulp van de natuurbank gecompenseerd door het financieren van de aanleg van nieuwe natuur, zodat de natuur niet verslechtert als gevolg van het project. De natuurbank kan zo bijdragen aan efficiënte natuurcompensatie.