Landbouw

Te veel stikstofneerslag in de natuur is schadelijk voor verschillende planten en dieren. Omdat een groot deel van de totale stikstofneerslag uit de landbouw komt, werkt het kabinet aan maatregelen om de stikstofneerslag die deze sector veroorzaakt, te verminderen.

Bij landbouw wordt stikstof met name uitgestoten in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Dit gas komt vrij wanneer urine in contact komt met dierlijke mest. Ook komt ammoniak vrij bij het bemesten van het land.

Maatregelen

Met een pakket maatregelen werkt het kabinet toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek binnen de landbouwsector. De stappen die een agrariër wil en kan zetten om stikstofreductie mogelijk te maken zijn vaak afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Voor elke situatie zijn verschillende regelingen en instrumenten beschikbaar die hieraan kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het omschakelprogramma duurzame landbouw.

Jan Miggels over de stikstofmaatregelen voor boeren

In onderstaande videoreportage vertelt melkveehouder Jan Miggels over de stikstofmaatregelen voor boeren. Hij heeft een melkveebedrijf bij natuurgebied de Wieden tussen Blokzijl en Giethoorn. Deze videoreportage is getoond in het webinar Stikstof en bronmaatregelen van 25 januari 2021. 

Kringlooplandbouw

De agrarische sector heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet op het gebied van verduurzaming. De Nederlandse landbouwsector is daarmee al op de goede weg. De overstap naar kringlooplandbouw, met zorgvuldig gebruik van alles wat de natuur te bieden heeft, is de toekomst. Hierbij gooien we niets meer weg en zijn mest en andere reststromen een kostbaar goed in plaats van een afvalproduct. Inspiratie en initiatieven voor kringlooplandbouw zijn te vinden op het Platform Kringlooplandbouw.