Landbouw

Te veel stikstofneerslag in de natuur is schadelijk voor verschillende planten en dieren. Omdat 46% van de totale stikstofneerslag uit de landbouw komt, werkt het kabinet aan maatregelen om de stikstofneerslag die deze sector veroorzaakt, te verminderen.

Bij landbouw wordt stikstof met name uitgestoten in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Dit gas komt vrij wanneer urine in contact komt met dierlijke mest. Ook komt ammoniak vrij bij het bemesten van het land.

Maatregelen

Met een pakket maatregelen werkt het kabinet toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek binnen de landbouwsector. De stappen die een agrariër wil en kan zetten om stikstofreductie mogelijk te maken zijn vaak afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Voor elke situatie zijn verschillende regelingen en instrumenten beschikbaar die hieraan kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie voor innovatie en verduurzaming stallen, het omschakelfonds voor kringlooplandbouw en het netwerk van proefbedrijven. 

Kringlooplandbouw

De agrarische sector heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet op het gebied van verduurzaming. De Nederlandse landbouwsector is daarmee al op de goede weg. De overstap naar kringlooplandbouw, met zorgvuldig gebruik van alles wat de natuur te bieden heeft, is de toekomst. Hierbij gooien we niets meer weg en zijn mest en andere reststromen een kostbaar goed in plaats van een afvalproduct. Inspiratie en initiatieven voor kringlooplandbouw zijn te vinden op het Platform Kringlooplandbouw.

Tijdlijn

Het kabinet komt in het voorjaar van 2020 met een verder aanvullend pakket maatregelen. Bijvoorbeeld de aanpak natuurherstel en -verbetering en verdere (bron)maatregelen in andere sectoren. In het voorjaar van 2020 wordt ook de streefwaarde vastgesteld voor de reductie van stikstofuitstoot in 2030.