Maatregelen natuurverbetering

Naast maatregelen om te komen tot stikstofreductie, zijn er ook maatregelen om de staat van onze natuur op orde te krijgen. In het Programma Natuur werken het Rijk en de provincies samen met de terreinbeherende organisaties aan natuurverbetering.

Het gaat niet goed met veel natuur in Nederland. Steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen door te veel stikstof in de bodem. De kwaliteit van onze natuurgebieden holt hierdoor achteruit. Daarmee benadelen we de na­tuur én onszelf. Alle soorten planten en dieren samen vormen namelijk de basis van onze gezondheid en economie. Daarom investeert de overheid fors in maatregelen om de natuur te verbeteren. Dit gebeurt enerzijds door algemene, landelijke maatregelen. Anderzijds kijken het Rijk en provincies per gebied wat nodig is om de natuur te verbeteren.

Algemene maatregelen

De algemene maatregelen om de natuur in stikstofgevoelige gebieden te verbeteren gelden voor heel Nederland. Denk hierbij aan de verhoging van beheervergoedingen en boscompensatie. Bij boscompensatie gaat het om afspraken om gekapte bossen te compenseren. Dit levert niet alleen een bijdrage aan natuur en biodiversiteit, maar ook aan het behalen van klimaatdoelen.
Met een verhoging van beheervergoedingen kunnen de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL, het beheer uitvoeren dat nodig is om de kwaliteit van de natuur te behouden of te verbeteren. Ook zijn er algemene maatregelen om de basiskwaliteit te verbeteren. Basiskwaliteit is de set van condities die nodig is voor algemeen voorkomende plant- en diersoorten in een specifiek gebied. Zoals de grutto in weidegebied en de paling in de waddenzee. Het gaat hierbij om milieucondities, de inrichting, het beheer en gebruik van het landschap. Zijn die in orde, dan is dat goed voor alle soorten planten en dieren.  

Gebiedsgerichte maatregelen

Omdat geen natuurgebied hetzelfde is, krijgt elk natuurgebied een aanpak op maat. Wat er waar moet gebeuren, verschilt immers sterk per gebied. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de bodemgesteldheid, de soort ondergrond, de conditie van het water en hoe het op dit moment met het natuurgebied gaat. Zo zijn de droge heidegebieden in Drenthe anders dan de veenplassen in Zuid-Holland. Voorbeelden van gebiedsgerichte maatregelen zijn afvoer van stikstof door extra maaien of het laten grazen van schapen of koeien. 

Een compleet beeld van natuurherstelmaatregelen in Nederland kunt u vinden op  de website van BIJ12: Herstelmaatregelen in beeld - BIJ12