Subsidieregeling mestverdunnen op zandgrond

Status: ontwerpfase

Wat houdt de maatregel in?

Een groot deel van de totale stikstofneerslag komt uit de landbouw. Dit is met name in de vorm van ammoniak, een kleurloos gas. Bij het bemesten van het land komt ammoniak vrij. Om de ammoniakuitstoot te verminderen helpt het om in grasland op zandgrond de drijfmest toe te dienen met een zodenbemester. Dit wordt al toegepast in de praktijk. 

Verdere vermindering is mogelijk door de mest te verdunnen met water, waardoor de (verdunde) mest beter kan infiltreren in de bodem. De beschikbaarheid van voldoende water en de toegang tot water kan een belemmering zijn om de mest te verdunnen. Om bedrijven te stimuleren regenwater op te vangen en daarmee mest te verdunnen wordt er gewerkt aan een subsidieregeling. 

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met maximaal 9,2 mol per hectare per jaar.    

Wat is de stand van zaken?

De voorgenomen subsidieregeling is nog in ontwerp en de kostenefficiëntie zal bepalend zijn of de subsidieregeling in uitvoering wordt genomen. 

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Voorzien is dat met name melkveehouders met grasland op zandgrond gebruik kunnen maken van de voorgenomen subsidieregeling.