Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties-plus (LBV-plus)

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties-plus (Lbv-plus) is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf. De regeling staat open voor veehouders die landelijk de meeste stikstofneerslag veroorzaken op Natura 2000-gebieden en daarmee onderdeel zijn van de aanpak piekbelasting. Het gaat hierbij om bedrijfslocaties die binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaken. Als veehouders willen stoppen kan de subsidie helpen om het financiële plaatje na beëindiging passend te maken. De regeling is vrijwillig en staat tijdelijk open.

Wat levert het op?

Door deze maatregel daalt de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden. De natuur krijgt hierdoor weer ruimte voor herstel.
Met de aanpak komt er op termijn ook weer ruimte voor vergunningverlening, zoals het legaliseren van PAS-meldingen en andere urgente maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Voorwaarde is wel dat met zekerheid kan worden aangetoond dat de beschermde natuur geen schade oploopt.

Wat is de stand van zaken?

De regeling staat van 3 juli 2023 tot en met vrijdag 5 april 2024 eenmalig open via www.rvo.nl/lbv-plus.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

De Lbv-plus is beschikbaar voor melkveehouderijen, pluimveehouderijen (kippen en kalkoenen), varkenshouderijen en vleeskalverhouderijen die onder de aanpak piekbelasting vallen. Dit zijn ongeveer 3000 ondernemingen die landelijk gezien de meeste stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken. Met de AERIUS Check kunt u berekenen of u qua stikstofdepositie in aanmerking komt voor de regeling. Dit is afhankelijk van onder meer de afstand tot nabijgelegen Natura 2000-gebieden, dieraantallen en diersoort. U vindt hier de handleiding om de AERIUS Check in te vullen.

Niet elk bedrijf komt in aanmerking voor de Lbv-plus. Bijvoorbeeld een geitenhouderij of schapenhouderij. Voor bedrijven die wel vallen onder de landelijke aanpak piekbelasting, maar niet gebruik kunnen maken van de Lbv-plus komt een aparte regeling, de Maatregel Gerichte Aankoop en Beeindiging veehouderijen (MGAB). Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt.

Meer informatie

Op RVO.nl vindt u meer informatie over de regeling en kunt u uw aanvraag indienen. Voor fiscale vragen over de beëindigingsregeling, kunt u terecht bij het Digitaal loket van de Belastingdienst.