Over stikstof

Wat is stikstofdepositie of stikstofneerslag?

Met stikstofdepositie of stikstofneerslag bedoelen we het neerslaan van ammoniak en stikstofoxiden in natuurgebieden. Deze vormen van stikstof komen in de lucht bij diverse activiteiten. Zo wordt bij landbouw stikstof uitgestoten in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Dit komt uit mest en kunstmest. Stikstof komt ook voor als stikstofoxide, een stof die wordt uitgestoten door bijvoorbeeld auto’s, schepen en industrieën.

Wat is de herkomst van stikstofneerslag?

Een groot deel van de stikstofneerslag komt uit de landbouw en uit het buitenland. De rest van de neerslag komt uit huishoudens, wegverkeer, internationale scheepvaart, industrie, bouw, energiesector en afvalverwerking. Meer informatie over de herkomst van de stikstofneerslag per bron is te vinden in dit rapport van het RIVM

Wat is een stikstofgevoelig habitattype en wat is overbelasting door stikstof?

Elk habitattype (type natuur) kent een Kritische Depositiewaarde (KDW). De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofneerslag. Een habitattype wordt als stikstofgevoelig aangemerkt als de KDW lager is dan 2400 mol per hectare per jaar. Als de daadwerkelijke stikstofneerslag hoger is dan de KDW, spreken we van overbelasting door stikstof.

Is de stikstofneerslag in Nederland hoger dan in andere landen?

Gemiddeld is de stikstofneerslag in Nederland iets hoger dan in andere Europese landen. Tegelijkertijd is in Nederland de afstand tussen de bron en Natura 2000-gebieden vaak klein, waardoor de neerslag van stikstof in natuurgebieden relatief hoog is.

Een van de veroorzakers van de stikstofneerslag op onze natuurgebieden zijn onze buurlanden. Waar komt het meeste vandaan?

Bijna 33 procent van de stikstofneerslag komt uit het buitenland. 15% uit Duitsland, 7% uit België, 4% van Noordzee, 4% uit Frankrijk, 3% uit UK.

Hoe zit het met de stikstofuitstoot die vanuit ons land naar onze buurlanden waait?

Nederland is netto exporteur van stikstofuitstoot. Nederland exporteert viermaal zoveel stikstof naar het buitenland dan dat wij importeren vanuit het buitenland.

Waarom is het belangrijk om de stikstofuitstoot terug te dringen?

Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, voor onze gezondheid en onze voedselproductie. Dus we moeten matigen. Daarom nemen we maatregelen die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag. Tegelijkertijd zorgen we er met onze aanpak voor dat er ruimte blijft voor nieuwe ontwikkelingen.

Is het verminderen van het aantal Natura-2000 gebieden niet de beste oplossing?

De mogelijkheden daarvoor zijn zeer beperkt. Volgens het Europees Hof van Justitie kan dat maar op twee manieren.

  • als er een wetenschappelijke fout is gemaakt bij het aanwijzen van een Natura 2000-gebied;
  • als vaststaat dat de doelen van de Europese Habitat-richtlijnen niet meer kunnen worden behaald;

Geen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden voldoet aan deze criteria.