Eerste inventarisatie PAS-meldingen gestart

Het directoraat-generaal Stikstof heeft namens de Gedeputeerde Staten en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een mail verstuurd gericht aan alle initiatiefnemers die een melding hebben gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het doel van de mailing is om een overzicht te krijgen van de PAS-meldingen waarvoor initiatiefnemers alsnog een toestemming verleend willen hebben.

Initiatiefnemers hebben tot 1 oktober 2020 de mogelijkheid om zich actief aan te melden via de website van RVO. Eerder was de datum 14 augustus aangegeven, maar er is voor gekozen om de periode waarin PAS-melders zich kunnen melden te verlengen in verband met de vakantieperiode. Aan het invullen van het formulier zijn geen juridische consequenties verbonden voor het legaal houden van de melding.

Op deze eerste inventarisatie volgt in het najaar een officiële brief aan de initiatiefnemers. In verband met de juridische eisen kan legalisatie op z’n vroegst plaatsvinden in 2021.

Heeft u een melding gedaan onder het PAS en heeft u de mailing niet ontvangen? Dan kunt u de deze mail opvragen via het contactformulier van het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000.