Gebiedsgerichte aanpak

Nederland bestaat uit verschillende gebieden. De stikstofneerslag en de staat van de natuur verschillen per gebied. Wat goed werkt in het ene gebied, werkt misschien minder goed in het andere gebied. Daarom werken provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers en terreinbeheerders samen aan een gebiedsgerichte aanpak. De partijen werken samen aan het versterken van de natuur en het verminderen van de stikstofuitstoot in en rondom Natura2000-gebieden. Op een manier die past bij de kenmerken van het gebied.

Gebiedsprocessen en gebiedsplannen

De gebiedsgerichte aanpak stikstof is onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Net als de structurele aanpak stikstof is het doel van de gebiedsgerichte aanpak om de verslechtering van Natura 2000-gebieden tegen te gaan en de natuur in een goede staat te krijgen én te houden. Dat is nodig voor een gezonde leefomgeving en biedt op termijn ook weer ruimte voor duurzame maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

In de gebiedsgerichte aanpak spelen de gebiedsprocessen en gebiedsplannen een belangrijke rol. In gebiedsprocessen werken overheden en lokale partijen in een bepaald gebied samen aan de opgaven die daar spelen. De plannen die zij daarvoor maken leggen de provincies vast in een gebiedsplan. In de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) staat dat provincies deze gebiedsplannen in juli 2023 af moeten hebben.

Dat betekent niet dat provincies tot 2023 hoeven wachten met het ondernemen van actie. Op dit moment wordt al gekeken met provincies die sneller willen, hoe dat kan. Op die manier leren we van elkaar en kan al resultaat worden geboekt. Dit heet de versnellersaanpak.

Rekening houden met de verschillen per gebied

Wat er moet gebeuren om de stikstofneerslag te verminderen en de natuur de kans te geven zich te herstellen, verschilt sterk per gebied. Dat hangt onder andere af van hoe het op dit moment met de natuur in dat gebied gaat. Ook hangt het af van waar de stikstofuitstoot vandaan komt (uit welke bronnen). Zo is de situatie in de Randstad anders dan de situatie op de Veluwe. De gebiedsgerichte aanpak houdt rekening met deze verschillen en kijkt per gebied wat nodig is.

Naast de stikstofopgave spelen er in elk gebied ook nog andere opgaven. Bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit of maatregelen voor een beter klimaat. Om te voorkomen dat de verschillende maatregelen elkaar tegenwerken én dat ondernemers keer op keer geconfronteerd worden met verschillende eisen en regels, komen deze opgaven samen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Zodat de maatregelen elkaar versterken.