Scenariostudie naar doelen en doelrealisatie in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied

Wageningen Environmental Research (WEnR) heeft voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) een verkennende scenariostudie uitgevoerd. Deze studie voorziet in de behoefte om inzicht te krijgen in hoe met indicatieve maatregelpakketten de doelen voor natuur, water en klimaat bereikt kunnen worden en hoe ze met elkaar samenhangen. WEnR heeft deze verkenning uitgevoerd op basis van modelberekeningen naar doelen en effecten van maatregelen voor de landbouw en gekeken op welke manieren nationale en provinciale milieudoelen voor landbouw zouden kunnen worden ingevuld.

De scenariostudie biedt inzicht in de effecten van mogelijke maatregelpakketten op het realiseren van nationale en regionale milieu- en klimaatdoelen. De doorgerekende maatregelen zijn door WEnR niet beoordeeld op hun bredere effecten, kosten, draagvlak en handhaafbaarheid. Regionale partners kunnen de scenariostudie gebruiken als onderdeel van de input voor een verdere uitwerking van de provinciale gebiedsprogramma’s. De verdere uitwerking van regionale doelen en maatregelpakketten zal plaatsvinden binnen het NPLG en de gebiedsprogramma’s.