Ecologische Autoriteit medio september van start

Op maandag 19 september 2022 start de Ecologische Autoriteit in haar rol als onafhankelijk ecologisch adviseur. Komende periode richt de autoriteit zich vooral op het toetsen van de wetenschappelijke onderbouwing van de natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s. Dat maakte minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer

Met de komst van de Ecologische Autoriteit geeft minister Van der Wal invulling aan het coalitieakkoord en het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om een wetenschappelijke autoriteit in te stellen voor onafhankelijk, ecologisch advies. Daarnaast hebben verschillende maatschappelijke partijen en provincies aangegeven dat het goed zou zijn om een Ecologische Autoriteit in te stellen.

Onafhankelijk ecologisch advies

De Ecologische Autoriteit geeft het Rijk en provincies onafhankelijk advies over brede ecologische vraagstukken en beoordeelt of er voldoende maatregelen worden genomen om de doelen te realiseren. Een goede staat van de natuur staat hierbij centraal. De komende tijd toetst de autoriteit de onderbouwing van natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s en of alle benodigde wetenschappelijke informatie gebruikt is bij het opstellen daarvan. De natuurdoelanalyses beschrijven hoe het gaat met de natuur. In de gebiedsprogramma’s geven provincies aan hoe er gewerkt wordt aan het halen van de doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water. De Ecologische Autoriteit betrekt in haar advies alle informatie die een rol speelt bij het creëren van een gezonde natuur. Zo wordt naast stikstof ook gekeken naar andere factoren zoals droogte.

Om de onafhankelijkheid van de Ecologische Autoriteit goed te borgen is de uitvoering neergelegd bij de Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). De Commissie m.e.r. heeft ervaring met onafhankelijk adviseren en heeft hier bestaande procedures en werkwijzen voor. Zo wordt voor elk advies een werkgroep  met onafhankelijke ecologen en andere deskundigen samengesteld.

Verbreding werkzaamheden

De Ecologische Autoriteit start met het beoordelen van de natuurdoelanalyses. De volgende stap is het beoordelen van de gebiedsprogramma’s. In een latere fase kan de autoriteit ook advies geven over de onderbouwing van andere brede ecologische vraagstukken. Hier wordt tijdens de tussenevaluatie verder invulling aan gegeven. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de toetsing van klimaatmaatregelen in relatie tot de staat van natuur.