Versterking inbreng wetenschappelijke kennis bij stikstofbeleid

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in kaart gebracht wat de knelpunten zijn rondom de inbreng van ecologische wetenschappelijke kennis bij het stikstofbeleid van de overheid en wat de mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Dit heeft zij gedaan naar aanleiding van een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om het betrekken van wetenschappelijke kennis bij het stikstofbeleid verder te verbeteren. 

De verbeterpunten zijn opgesteld samen met wetenschappers, kennisinstellingen en belangenpartijen. Ter opvolging van deze aanbevelingen worden bestaande, onafhankelijke kennisorganisaties in staat gesteld om de huidige ecologische kennis te vergroten en beter toepasbaar te maken in de praktijk, in het bijzonder in een juridische context.

Ook wordt de kennis en expertise gericht onder de aandacht gebracht en beter vindbaar gemaakt voor de juiste doelgroepen (zoals bevoegde gezagen en initiatiefnemers).

Daarnaast worden deze (kennis)organisaties gefaciliteerd om vanuit een onafhankelijke positie en op basis van actuele wetenschappelijke, ecologische kennis gezaghebbende uitspraken te doen over de stikstofaanpak. Uit de verkenning is gebleken dat bestaande organisaties in staat gesteld kunnen worden om uitvoering te geven aan de aanbevelingen. Het instellen van een nieuwe autoriteit heeft om die reden onvoldoende meerwaarde.