Wetsvoorstel voor stikstofreductie en natuurverbetering ter consultatie

Een sterke natuur is een voorwaarde voor voldoende voedselvoorziening, een gezonde leefomgeving en ruimte voor duurzame economische groei. Om de natuur te versterken en de stikstofdepositie te verminderen, heeft het kabinet onlangs een breed pakket maatregelen en investeringen aangekondigd voor een periode van tien jaar. Om duidelijkheid aan alle betrokkenen te bieden over de gezamenlijke langjarige inspanningen, legt het kabinet de structurele aanpak voor natuurversterking en stikstofreductie op voorstel van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wettelijk vast. Het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering staat vanaf vandaag tot en met 3 juni open voor commentaar.

Het wetsvoorstel introduceert een streefwaarde voor stikstofreductie. Het kabinet heeft als doel geformuleerd om voor het jaar 2030 de hoeveelheid stikstof op minimaal de helft van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden te verminderen tot een voor de natuur veilig niveau. Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 

Het wetsvoorstel legt daarnaast vast dat het kabinet maatregelen neemt om de natuur te versterken en  de neerslag van stikstof te verminderen. Het wetsvoorstel regelt ook dat het kabinet daarvoor samen met de provincies een programma stikstofreductie en natuurverbetering opzet. Ten slotte voorziet het wetsvoorstel in een systeem om de stikstofreductie te monitoren en tijdig bij te sturen als dat nodig is om de streefwaarde te realiseren.

Structurele aanpak voor natuurherstel

Een goede structurele aanpak is nodig voor het versterken en herstellen van de natuur. Door de aangekondigde maatregelen en investeringen kan de natuur herstellen en de stikstofreductie verminderen. Met het wetsvoorstel legt het kabinet ook het fundament om economische activiteiten zoals de bouw, infrastructuur en de energietransitie op een toekomstbestendige manier door te laten gaan en de vergunningverlening weer op gang te brengen.