Nadere invulling natuurpakket in kader van stikstofproblematiek

Natuurherstel en -verbetering is één van de sleutels om uit de stikstofproblematiek te raken. Doel van het kabinet is om tot een robuust en realistisch natuurbeleid te komen, waarbij noodzakelijke projecten voor nationale wegen- en waterveiligheid niet in het geding komen. Het kabinet maakte eerder al bekend om in de Najaarsnota €250 miljoen gereserveerd te hebben voor natuurherstel en -verbetering. In een brief aan de Tweede Kamer wordt uiteengezet hoe het kabinet dat bedrag invult.

Nederland ligt vanwege het teveel aan stikstof momenteel niet op koers voor het behalen van de instandhoudingsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De helft van het gereserveerde bedrag, 125 miljoen wordt daarom aangewend voor een regeling voor terrein beherende organisaties die in samenspraak met provincies werken aan gerichte maatregelen om onze natuur te herstellen en te verbeteren. Maatregelen die in aanmerking komen voor financiering zijn o.a. het versnellen en waar nodig intensiveren van natuurherstelmaatregelen, hydrologische maatregelen om en rond natuurgebieden en het realiseren van robuuste ecologische verbindingen. Het kabinet kijkt tegelijkertijd ook hoe de Natura 2000-doelen beter of efficiënter bereikt kunnen worden. Later dit voorjaar besluit het kabinet nog over langjarige middelen voor natuur en verdere bronmaatregelen in betrokken sectoren.

Natuurbank

De andere €125 miljoen van het reeds gereserveerde bedrag zal geïnvesteerd worden in een natuurbank. De natuurbank heeft tot doel om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen vast te leggen ter compensatie van projecten die een groot openbaar belang vertegenwoordigen. Met het bedrag kan de natuurbank worden opgezet, gevuld en beheerd. Op korte termijn zal de natuurbank samen met de provincies en terreinbeherende organisaties uitgewerkt worden. Projecten van het Rijk en van de waterschappen die nodig zijn voor onze water-, wegen- en nationale veiligheid kunnen met voorrang een beroep doen op de natuurbank. De stikstofeffecten van die projecten wordt met behulp van de natuurbank gecompenseerd door het financieren van de aanleg van nieuwe natuur zodat de natuur per saldo niet verslechtert als gevolg van het project. De natuurbank kan zo bijdragen aan efficiënte natuurcompensatie.

Vergroot afbeelding Afbeelding van natuurherstelwerkzaamheden in Nationaal Park Grenspar De Zoom
Beeld: ©Natuurmonumenten / Marc Slootmaekers