Over AERIUS

Wat is AERIUS?

AERIUS is een rekentool waarmee de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden wordt berekend. Op 16 september 2019 is een nieuwe versie van de AERIUS Calculator beschikbaar gekomen.

Waarom is de AERIUS Calculator aangepast na de uitspraak van de Raad van State?

De vorige versie van AERIUS Calculator, 2016L. was gebaseerd op het PAS. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geconcludeerd het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening. Om die reden moest ook AERIUS Calculator aangepast worden. Alle PAS-gerelateerde elementen zijn verwijderd uit AERIUS Calculator. Daarnaast is het model op onderdelen geactualiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Voor welke situaties is deze versie van Calculator geschikt?

Deze versie van AERIUS Calculator kent een beperking van het toepassingsbereik. Deze Calculator versie is geschikt voor het berekenen van stikstofuitstoot van alle bronnen, behalve:

  • Emissiebronnen waarbij sprake is van een mechanische ventilatie en een verticale uitstroom van de emissies, en waarbij de warmte-inhoud van de emissie gering is. Dit zijn onder meer stallen met een ammoniakwasser of een andere vorm van verticale mechanische ventilatie. Bij deze bronnen kan de pluimstijging door impuls (uittreedsnelheid) maatgevend zijn ten opzichte van de thermische pluimstijging.
  • Emissiebronnen op of nabij vrijstaande gebouwen waarvan de schoorsteenhoogte minder is dan 2.5 maal de maximale hoogte van het relevante gebouw en waarvoor de depositiebijdrage wordt berekend op een rekenpunt binnen 3 kilometer afstand van de emissiebron.

Zodra een nieuwe versie beschikbaar is, wordt u daarover geïnformeerd. Zie voor de volledige (technische) uitleg het stuk ‘toepassingsbereik’.

Wanneer wordt het toepassingsbereik van AERIUS Calculator uitgebreid?

Er wordt gewerkt aan een update van de AERIUS Calculator waarin het volledige toepassingsbereik is verwerkt. Zodra een planning voor de release beschikbaar is, zal deze op deze plaats worden gedeeld.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten van AERIUS?

De berekende depositiewaarden kunnen enkele tientallen procenten afwijken van de werkelijke depositie. Omdat de depositie in alle gevallen op eenzelfde manier wordt berekend, vallen de systematische fouten tegen elkaar weg. Voor meer informatie, zie het doelmatigheidsonderzoek van TNO en de internationale reviews.

Over het gebruik van Aerius: Als ik in AERIUS op een hexagoon klik en naar de informatieknop ga, krijg ik niet altijd alle gegevens te zien die ik verwacht. Hoe komt dat?

Wanneer u een hexagoon aanklikt en vervolgens naar de informatieknop gaat, worden de gegevens voor dat hexagoon opgehaald. De informatie die getoond wordt, geldt voor het middelpunt van het hexagoon.Voorbeeld: U wilt informatie opzoeken over een locatie aan de rand van een natuurgebied dat gedeeltelijk in een bepaald hexagoon ligt. Wanneer het middelpunt van dit hexagoon buiten het natuurgebied ligt, ziet u deze informatie niet terug bij de informatieknop.

Wat moet ik doen als de RAV-code in AERIUS niet klopt?

Bij berekeningen dient u uit te gaan van de actuele RAV-codes. Via eigen specificaties kunt u in AERIUS Calculator de nieuwe RAV code met emissiefactor invoeren.

De wijziging van de RAV-codes lopen momenteel niet synchroon met de releases van AERIUS Calculator. Dit betekent dat AERIUS Calculator niet altijd een actuele weergave geeft van de meest recente RAV-codes.

Oude GML’s zijn in AERIUS Calculator niet meer in te lezen. Welke oplossing is hiervoor mogelijk?

GML’s ouder dan IMAER versie 0.5 zijn niet meer in te lezen in Calculator of Register. Dit is in de release notes van AERIUS op 30 juni 2015 medegedeeld.

Dat betekent dat u als gebruiker van AERIUS Calculator oude GML’s moet updaten. Een makkelijke oplossing is om in de header van de GML de versie aan te passen naar IMAER 1.0. Dit gaat in veel gevallen goed, behalve bij stal- en wegenberekeningen. In die gevallen moet er een nieuwe GML gemaakt worden.

Hoe zie ik in een geëxporteerde verschilberekening (pdf) uit AERIUS Calculator wat de hoogste depositie is van situatie 1 of 2?

De pdf van een verschilberekening geeft informatie over de hoogste depositie in de beoogde situatie (situatie 2) weer, maar niet voor de uitgangssituatie (situatie 1).

Om de hoogste depositie voor zowel situatie 1 als 2 te achterhalen, zijn er twee mogelijkheden:

  • Exporteer twee aparte pdf-bestanden: een pdf met daarin alleen situatie 1 en een pdf met daarin alleen situatie 2. Deze pdf-bestanden tonen de maximale depositie per situatie.
  • Importeer de pdf met de verschilberekeningen in de AERIUS Calculator (via de knop ‘Importeren’). Na het opnieuw doorrekenen toont Calculator altijd het maximale effect in situatie 1 ten opzichte van situatie 2.

Op welke Natura 2000-gebieden berekent AERIUS de stikstofdepositie?

In AERIUS Calculator wordt gerekend op alle Natura 2000-gebieden.

Wanneer ik een verschilberekening maak met AERIUS, krijg ik voor de begin- of eindsituatie een andere uitkomst dan wanneer ik deze als losse (begin- of eind)situatie bereken. Hoe kan dit?

U kunt twee soorten berekeningen maken. Een berekening van een enkele situatie, bijvoorbeeld van de referentiesituatie of de beoogde situatie (nodig voor het bepalen van vergunningsplicht). Een verschilberekening tussen twee situaties.

In de tabel “Depositie per habitattype” wordt niet alleen het verschil getoond, maar ook de depositie in situatie 1 en situatie 2. Deze getallen wijken in veel gevallen af van de depositie waarin slechts één situatie wordt berekend, ook als de invoer van deze situatie exact gelijk is. Dit kan als volgt worden verklaard: de berekening met één situatie toont de waarde van het hexagoon waar de hoogste depositie in de betreffende situatie plaatsvindt.

De verschilberekening toont de depositiewaarden van de hexagonen waar het grootste depositietoename plaatsvindt. Van het hexagoon met de grootste depositietoename wordt, naast de verschilwaarde zelf, de waarde bij situatie 1 en situatie 2 weergegeven. Situatie 1, situatie 2 en het verschil hebben in de berekening altijd betrekking op hetzelfde hexagoon. In situatie 1 en 2 gaat het in de verschilberekening vaak om een ander hexagoon dan het hexagoon waar de hoogste depositie in één situatie plaatsvindt.

Hoe lang moet ik wachten op het resultaat van een berekening gemaakt via AERIUS Connect?

De snelheid waarin de resultaten worden gegenereerd, is afhankelijk van de grootte van de berekening, maar ook van het aantal berekeningen dat nog in de wachtrij staat. Daarom is van tevoren niet aan te geven hoe lang u moet wachten op het resultaat van een berekening via AERIUS Connect.

Welke bestandstypen kunnen worden aangeboden aan AERIUS Connect?

AERIUS Connect ondersteunt alleen GML-bestanden. Het is mogelijk om een gezipte (gecomprimeerde) GML aan te bieden. Dit kan het inladen van grote bestanden vergemakkelijken. U kunt een GML of een gezipte GML voor verzending controleren met de GML-validator.

In de GML met resultaten die Connect terugstuurt, zie je alleen de eigen projectbijdragen en geen achterliggende data. Is het mogelijk om de GML met extra informatie uit te breiden?

Via uw eigen GIS-software kun u de GML-resultaten combineren en analyseren met allerlei beschikbare geo-data, zoals bijvoorbeeld habitatkaarten. Uitbreiding van terug te leveren resultaatgegevens in de IMAER-GML is mogelijk.

Wat doet AERIUS Scenario?

AERIUS Scenario maakt het mogelijk om rekenresultaten, opgeslagen als GML, uit Calculator of Connect te bekijken in een ‘Scenario Viewer’. Met AERIUS Scenario kunt u verschillende berekeningen van een project met elkaar vergelijken.

U kunt een GML-bestand met rekenresultaten of een gezipt bestand met één of twee GML-bestanden met rekenresultaten in Scenario invoeren. Het programma leest vervolgens de resultaten en toont deze op de kaart. De zoekfunctie, kaartlagen zijn gelijk aan AERIUS Calculator. In de taakbalk van Scenario staat in plaats van het tandwieltje met de rekenconfiguratie zoals in Calculator, een label waaronder de metagegevens van de GML te vinden zijn: referentie (AERIUS kenmerk), projectnaam, beschrijving, corporatie, stad, postcode, adres, voortouwnemer. De bronnen van de berekening worden niet getoond in Scenario.