Over de beleidsregels

Algemeen

Wat is de status van de beleidsregels?

In alle provincies moeten de Gedeputeerde Staten (GS) aangeven of zij akkoord gaan. Dat is gebeurd tussen 29 oktober en 11 december 2019. Als alle GS-en akkoord zijn, treden de beleidsregels op 13 december 2019 formeel in werking.

Wat verandert dit aan de al eerder aangekondigde beleidsregels?

Met dit akkoord hebben we afgesproken hoe we als Rijk en provincies op het niveau van toestemmingsverlening het stikstofprobleem willen aanpakken. De afspraken gaan met name over de beleidsregels waarbij ondernemers hun vergunde emissie kunnen verkopen aan een ander bedrijf (extern salderen) of binnen het bedrijf kunnen overdragen (intern salderen).

Wat waren de verschillen in interpretatie tussen het Rijk en de provincie?

In de kabinetsbrief van 4 oktober 2019 heeft het Rijk aangegeven wat de beleidsregels zijn voor vergunningverlening bij intern en extern salderen. In de week erna bleek dat de beleidsregels van de provincies net iets anders geformuleerd waren dan de beleidsbrief. Kabinet en provincies hebben de afgelopen weken over deze situatie overlegd – met elkaar en de betrokken sectoren – en hebben in afstemming nieuwe beleidsregels opgesteld.

Wat betekenen deze beleidsregels voor bestaande vergunningen?

Er verandert niets aan bestaande vergunningen voor bedrijven en boeren waarvan de bedrijfsvoering niet verandert.

Wat betekenen deze beleidsregels voor bedrijven of boeren die wel een vergunning nodig hebben?

Een bedrijf of boer die wel een vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld om uit te breiden, heeft mede dankzij deze beleidsregels twee opties om ervoor te zorgen dat de neerslag van stikstof (stikstofneerslag) niet toeneemt: intern salderen of extern salderen. Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie, bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. Dit geldt overigens ook voor plannen.

Voor een toelichting, zie de onderstaande infographic.

Infopgrahic vergunningen aanvragen

Waarom maken de dier- en fosfaatrechten geen onderdeel uit van deze beleidsregels?

Dier- en fosfaatrechten maken geen onderdeel uit van deze beleidsregels. Hoe met deze rechten wordt omgegaan is aan het Rijk, niet aan de provincies. Vandaar dat in deze beleidsregels geen koppeling wordt gelegd. Het kabinet werkt aan een volgend maatregelenpakket voor de aanpak van het stikstofprobleem. In dit pakket wordt nader ingaan op de dier- en fosfaatrechten.

Wat lossen deze beleidsregels op in het stikstofverhaal?

Voor ondernemers is er nu duidelijkheid gekomen over intern en extern salderen. Dit maakt het voor boeren en bedrijven die een project willen wijzigen of een nieuw project willen starten waar stikstof bij vrij komt, duidelijk op welke voorwaarden het mogelijk is om dat te doen. Hoe dat kan, staat in de regels over ‘intern salderen’ en ‘extern salderen’.

Wat betekenen deze beleidsregels voor de natuur?

Bij het afgeven van vergunningen voor stikstof, waarbij gebruik wordt gemaakt van extern salderen, is de basis dat bij alles wat we doen, dat 30% ten goede komt aan de natuur. Het terugdringen van de stikstofneerslag vormt sowieso bij alle maatregelen die worden genomen het uitgangspunt.