Extensiveren

Extensiveren is een manier van landbouw- en veeteelt waarbij gebruik wordt gemaakt van meer grond per dier en waarbij dieren meer en langer buiten in de weide kunnen staan. Om deze vorm van landbouw te stimuleren, biedt het Rijk ondersteuning.

Ondersteuning voor extensiveren

Extensiveren kan op twee manieren: minder dieren houden of meer grond gebruiken voor het houden van dieren. Landbouwgrond kan beschikbaar komen doordat agrariërs stoppen of hun bedrijf verplaatsen. Binnen een regionaal gebiedsproces werkt de provincie als regisseur. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om gronden van andere partijen en de overheid (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer) in te zetten voor extensivering. Er is hierbij altijd sprake van lokaal maatwerk. Als u wilt extensiveren, kunt u op verschillende manieren hulp krijgen:

  • Grondbanken:
    In aanvulling op de provinciale grondbanken, is de Nationale Grondbank opgezet. Via de Nationale Grondbank koopt het Rijk op vrijwillige basis gronden aan. Dit alles marktconform. Met deze beschikbare grond wil het Rijk duurzame agrariërs ondersteunen en ontwikkelruimte voor gebiedsprocessen creëren. Zo kan de Nationale Grondbank de vrijkomende grond uitgeven om blijvende agrariërs te ondersteunen bij het extensiveren of bij ruiling. Lees hier meer over de Nationale Grondbank.
  • Samenwerkingsmaatregel Veenweiden en overgangsgebieden:
    Vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zullen subsidies aangevraagd kunnen worden door (samenwerkingsverbanden van) melkveehouders in en rond veenweidegebieden en Natura 2000-gebieden. De regeling is gericht op melkveehouders die willen extensiveren en daarbij ook meer beweiding toepassen. Naar verwachting staat de regeling vanaf het najaar 2023 open. Lees hier meer: GLB 2023: samenwerking in veenweidegebieden en Natura-2000 overgangsgebieden (rvo.nl)

Persoonlijke hulp als u wilt extensiveren

Valt u onder de landelijke aanpak piekbelasting en wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw situatie? U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een zaakbegeleider.  De zaakbegeleider kan informatie geven over de opties, vragen beantwoorden en u begeleiden in het traject. Lees hier hoe u een afspraak kunt maken met een zaakbegeleider.

Valt u niet onder de aanpak piekbelasting, maar wilt u wel meer weten over de andere regelingen in de landbouw? Bij RVO kunt u terecht voor vragen en meer informatie.