Over de procedure omzetten PAS-meldingen in vergunningen

Ik heb mijn gegevens aangeleverd. Wat nu?

Na het versturen controleert het bevoegd gezag uw gegevens. Mochten de gegevens niet compleet zijn dan neemt het bevoegd gezag contact met u op.

Wanneer precies wordt mijn melding omgezet in een vergunning?

We doen er alles aan om zoveel mogelijk meldingen zo snel mogelijk in vergunningen om te zetten. Belangrijk is dat de vergunning die wordt afgegeven maximale zekerheid biedt. Daarom kan de vergunning pas worden afgegeven als de effecten van de stikstofmaatregelen vaststaan. Pas dan is er depositieruimte beschikbaar die voor de meldingen kan worden ingezet. De eerste meldingen kunnen naar verwachting in mei 2021 in vergunningen worden omgezet.

Wordt er bij het omzetten in vergunningen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren. 

Ik ben bezig met een vergunningaanvraag, moet ik deze intrekken?

Nee, dat is niet nodig. Een reeds ingediende aanvraag kan op een later moment worden aangevuld of aangepast met de eventueel noodzakelijke informatie. Nu is dus geen actie vereist.

Geldt mijn om te zetten melding nu als referentiesituatie?

Momenteel is de melding nog niet omgezet in een vergunning en kan deze niet dienen als referentie. Indien de melding een aanvulling is op een eerder verleende Wnb-vergunning dan geldt deze Wnb-vergunning nog steeds als referentie. Anders bestaat de referentie uit de milieutoestemming(en) op de referentiedata van de Natura 2000-gebieden, eventueel vervangen door een latere milieutoestemming met een lagere depositie. Zie voor meer informatie over het bepalen van de referentiesituatie deze pagina. Op aanvullingen die met de melding samenhangen zal niet actief worden gehandhaafd. 

Infographic procedure omzetten PAS-meldingen in vergunningen

©Rijksoverheid

Infographic proces omzetten PAS-meldingen in vergunningen