Intern salderen

Wanneer een nieuw project stikstof neerslaat op een stikstofgevoelig Natura2000-gebied, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Als een (agrarisch) bedrijf zo wordt aangepast dat het niet méér stikstofneerslag veroorzaakt door het nieuwe project of de uitbreiding, dan spreken we van intern salderen. Het probleem van extra stikstofuitstoot wordt dan binnen het eigen project of bedrijf opgelost.

Momenteel is voor intern salderen geen natuurvergunning nodig. Het kabinet werkt echter aan een vergunningplicht voor intern salderen per 1 januari 2024 om meer zekerheid en duidelijkheid te bieden aan initiatiefnemers en bevoegde gezagen. Daarbij zullen ook voorwaarden aan intern salderen worden gesteld. In deze kamerbrief leest u hier meer over.  

Het is mogelijk om een bevestiging te krijgen dat u niet vergunningsplichtig bent. Dat kan de initiatiefnemer de nodige juridische zekerheid geven. Daarvoor dient u alsnog een vergunningsaanvraag in. U zult dan een positieve afwijzing krijgen. Houdt u er rekening mee dat u vaak wel leges moet betalen om een aanvraag te doen. Ook als daarop een positieve afwijzing volgt.