Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen (MGAB)

Status: in voorbereiding

Wat houdt de maatregel in?

De Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGAB) loopt via provincies. Met de regeling kunnen provincies bedrijfslocaties van veehouders die vrijwillig willen stoppen aankopen of via een subsidie laten beëindigen.
De regeling is aanvullend op de landelijke beëindigingsregelingen Lbv en de Lbv-plus. Voor veehouderijen die niet bediend kunnen worden met deze landelijke beëindigingsregelingen, kan de MGAB dus een optie zijn. Zo is de regeling ook voor bedrijven met andere diersoorten met een hoge stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden. Bijvoorbeeld konijnen-, geiten- en schapenhouderijen. Bij de MGAB zijn naast een minimale stikstofdepositie op overbelaste natuur, de regionale doelen voor water, natuur en klimaat van belang. Op basis daarvan kijkt de provincie doelgericht op welke manier de stikstofneerslag op kwetsbare natuur verlaagd kan worden.

Wat levert het op?

Het gericht verlagen van de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Dit draagt ook bij aan het halen van de doelen voor natuur, water en klimaat. Wanneer de stikstofneerslag in de gebieden op een gezonde grens zit, komt er op termijn ook ruimte beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.
Met hoeveel mol de stikstofneerslag omlaag gaat, is afhankelijk van de hoeveelheid, aard en ligging van de bedrijven die meedoen aan de regeling.

Wat is de stand van zaken?

Deze regeling biedt een vervolg op het eerste deel van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA-1), die op 1 december 2022 is gesloten.  
Op basis van de evaluatie van het eerste deel van de regeling worden aanpassingen doorgevoerd. De regeling is nog in ontwikkeling en zal zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Het streven is dat de MGAB eind 2023 beschikbaar is. De regeling staat na de start voor een periode van 3 jaar open.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Alle provincies in Nederland kunnen met de regeling budget aanvragen bij het Rijk voor de aankoop en beëindiging van veehouderijen. De regeling is momenteel in ontwikkeling. Het Rijk bekijkt hierbij hoe de regeling een aanvulling kan zijn op de LBV en de LBV-plus. Zo wil het Rijk de regeling ook beschikbaar stellen voor agrarische bedrijven met andere diersoorten. De verwachting is dat eind 2023 de regeling gepubliceerd is.