Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

Status: ontwerpfase

Wat houdt de maatregel in?

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) is een subsidieregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf. Het doel van de regeling is om de stikstofemissie (ammoniak) vanuit de veehouderij te verlagen, zodat natuur die daarvoor gevoelig is, kan herstellen.

De regeling is vrijwillig. Als veehouders willen stoppen kan de subsidie helpen om het financiële plaatje na beëindiging passend te maken. Het bedrijf moet dan wel een bepaalde mate van stikstofdepositie veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden.

Wat levert het op?

Een afname van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, wat moet bijdragen aan herstel van de natuur. Door deze maatregel kan de stikstofneerslag naar verwachting dalen met ongeveer 10 tot 20 mol per hectare per jaar. 

Wat is de stand van zaken?

De concept-regeling is voor de zomer ter consultatie gepubliceerd. Op dit moment ligt de regeling bij de Europese Commissie. Naar verwachting kunnen veehouders voorjaar 2023 een subsidieaanvraag indienen. In dat geval worden de subsidiebeschikkingen eind 2023 verstrekt en kunnen veehouders een start maken met de beëindiging.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Veehouders die dieren houden waarvoor productierecht noodzakelijk is; melkvee, varkens of pluimvee. En die een bepaalde mate van stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken, de zogenaamde drempelwaarde. Om te bepalen of een veehouder aan deze drempelwaarde voldoet wordt een online rekentool ontwikkeld.