Schadeloket PAS-meldingen

Ondernemers met een PAS-melding verkeren sinds de PAS-uitspraak in uiterst onzekere tijden. Rijk en provincies doen er alles aan om PAS-melders te helpen en handhaving te voorkomen. Als het afzien van handhaving onverhoopt niet mogelijk is, zet het kabinet zich maximaal in om schade te vergoeden die PAS-melders op dat moment ondervinden. 

Als een PAS-melder schade ondervindt waarvoor het Rijk aansprakelijk is, dan kan een schadevergoeding worden aangevraagd. Bijvoorbeeld schade die ontstaat door handhaving.
Bij het uitkeren van de schadevergoeding moet het Rijk zich houden aan de juridische kaders die gelden (aansprakelijkheids- en staatssteunrecht). Dit betekent bijvoorbeeld dat er niet méér schade vergoed kan worden dan waar juridisch aanspraak op kan worden gemaakt.

Onafhankelijke commissie beoordeelt aanvraag schadevergoeding

De aansprakelijkheid van de Staat en de eventueel uit te keren schadevergoeding worden per individuele ondernemer beoordeeld. Om een zorgvuldige en onafhankelijke beoordeling van een verzoek om een schadevergoeding te borgen, stelt het Rijk in het voorjaar van 2023 een onafhankelijke commissie in. Deze commissie zal de kaders voor een schadevergoeding opstellen en de binnengekomen verzoeken voor een schadevergoeding beoordelen.

Meer informatie of een schadevergoeding aanvragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Kijk dan tussen de vragen en antwoorden of stel uw vraag via schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl.  Ook voor het aanvragen van een schadevergoeding kunt u een mail sturen naar bovenstaand mailadres.