PAS-meldingen

Op 1 juli 2015 begon het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tijdens dit programma gingen activiteiten met weinig stikstofneerslag onder voorwaarden door. Dit kon met een melding onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Het programma was bedoeld om toestemming te geven voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaakten. En om de lasten van de initiatiefnemers van deze activiteiten te verlichten. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en PAS-meldingen

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. De Europese Unie maakte de habitatrichtlijn om de biologische biodiversiteit in Europa te beschermen. De RvS oordeelde dat het voor projecten die stikstofneerslag veroorzaken, verplicht is om een vergunning aan te vragen.  Deze verplichting is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Hierdoor is het voor projecten waarvoor onder het PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig. Voor sommige van deze projecten was al een PAS-melding gedaan.

Legalisatieprogramma

Op 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma vastgesteld. Hierin staat welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken. Binnen drie jaar na vaststelling van het programma moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee legalisatie van PAS-meldingen mogelijk is.
Een van die maatregelen is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Sinds 19 juli 2022 is een deel van de stikstofruimte afkomstig uit deze regeling beschikbaar in het stikstofregistratiesysteem. Uitgangspunt van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is dat stikstofruimte die niet wordt gebruikt voor woningbouwprojecten en enkele wegenprojecten beschikbaar is voor het legaliseren van een beperkt aantal PAS-meldingen. Huidige berekeningen van het RIVM tonen aan dat zes geverifieerde PAS-meldingen in Limburg passen in de overgebleven stikstofruimte. Deze PAS-meldingen hebben in augustus bericht gehad van hun bevoegd gezag. De procedure voor het legalisatietraject is hiermee gestart, lees hier meer over op de website van BIJ12.nl.

Naast de maatregelen in het legalisatieprogramma is op 15 juli 2022 bekend gemaakt dat er €250 miljoen beschikbaar is gesteld voor provincies om PAS-meldingen versneld te legaliseren. Op deze manier kunnen provincies maatwerk leveren zodat zij daarmee de uitvoering van het legalisatieprogramma waar mogelijk kunnen versnellen.

Van PAS-melding naar vergunning

Om uw PAS-melding te legaliseren, moet u de gegevens van de melding doorgeven via mijnRVO.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 december 2022. Het bevoegde gezag controleert vervolgens uw gegevens. Als de melding compleet is, toetst het bevoegd gezag de melding aan de gestelde voorwaarden. Als de melding aan de voorwaarden voldoet, zijn er twee mogelijke uitkomsten.

De eerste uitkomst is dat u geen vergunning (meer) nodig heeft. Dat kan als u de stikstofneerslag binnen uw eigen bedrijf compenseert. Dat heet intern salderen. Door de compensatie is er geen vergunning meer nodig.

De tweede uitkomst is dat u wel een vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat intern salderen niet mogelijk is. U kunt dan kiezen om te wachten tot er stikstofruimte beschikbaar is. Hoelang dit duurt is lastig in te schatten. Het is namelijk afhankelijk van waar stikstofruimte vrijkomt en van de karakteristieken van de melding, zoals de locatie en omvang van de melding. PAS-meldingen met een handhavingsverzoek die voor 1 mei 2021 hun gegevens hebben aangeleverd gaan voor. Zie daarvoor ook deze visualisatie hieronder over de prioritering van PAS-meldingen. 

Wettelijk is vastgelegd dat de noodzakelijke maatregelen voor het legaliseren van PAS-meldingen uiterlijk in februari 2025 zijn uitgevoerd.

Visual: Hoe zet ik mijn PAS-melding om in een vergunning?
Beeld: ©Rijksoverheid

Gegevens doorgeven PAS-melding

Heeft u voor 29 mei 2019 een PAS-melding gedaan, maar nog geen verzoek tot legalisatie ingediend? U kunt tot uiterlijk 1 december 2022 uw gegevens doorgeven. Dit is nodig voor het legaliseren van uw PAS-melding. Weet u niet zeker of u de alle benodigde gegevens heeft aangeleverd?  Dan kunt u dit checken op mijnrvo.nl. Meer weten over het proces om een vergunning te krijgen? Kijk op bij12.nl/omzettenpasmelding.

Vergoedingen en leges

PAS-melders die hun gegevens doorgeven voor het legaliseren van een PAS-melding kunnen kosten maken, bijvoorbeeld advieskosten. Alle PAS-melders die kosten hebben gemaakt kunnen een tegemoetkoming aanvragen van 1.600 euro, ongeacht de uitkomst van de controle van de PAS-melding. Wanneer er voor meerdere projecten een verzoek tot legalisatie is ingediend, dan kan er per project een tegemoetkoming worden aangevraagd.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat samen met de provincies besloten. De tegemoetkoming is tot en met 30 november 2022 aan te vragen via mijnrvo.nl/PAS-meldingen.