PAS-meldingen

Op 1 juli 2015 begon het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tijdens dit programma gingen activiteiten met weinig stikstofneerslag onder voorwaarden door. Dit kon met een melding onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Het programma was bedoeld om toestemming te geven voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaakten. En om de lasten van de initiatiefnemers van deze activiteiten te verlichten. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en PAS-meldingen

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. De Europese Unie maakte de habitatrichtlijn om de biologische biodiversiteit in Europa te beschermen. De RvS oordeelde dat het voor projecten die stikstofneerslag veroorzaken, verplicht is om een vergunning aan te vragen.  Deze verplichting is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Hierdoor is het voor projecten waarvoor onder het PAS geen vergunning nodig was, toch een vergunning nodig. 

Legalisatieprogramma

Op 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma vastgesteld. Hierin staat welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken. Binnen drie jaar na vaststelling van het programma moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee legalisatie van PAS-meldingen mogelijk is. Lees hier meer over op de website van BIJ12.nl.

Daarnaast werken provincies en het Rijk aan voorstellen om PAS-meldingen versneld te legaliseren. Zo heeft het kabinet €250 miljoen beschikbaar gesteld aan de provincies om waar mogelijk maatwerkoplossingen te bieden. Ook de aangekondigde piekbelasteraanpak zal een rol gaan spelen bij het legaliseren van PAS-meldingen.

Van PAS-melding naar vergunning

Om uw PAS-melding te legaliseren, kon u tot uiterlijk 1 december 2022 gegevens van de melding doorgeven via mijnRVO.nl. Het bevoegde gezag controleert vervolgens deze aangeleverde gegevens. Als de melding compleet is, toetst het bevoegd gezag de melding aan de gestelde voorwaarden. Als de melding aan de voorwaarden voldoet, zijn er twee mogelijke uitkomsten. Hierover ontvangt u bericht van het bevoegd gezag.

De eerste uitkomst is dat u geen vergunning (meer) nodig heeft. Dat kan als u de stikstofneerslag binnen uw eigen bedrijf compenseert. Dat heet intern salderen

De tweede uitkomst is dat u stikstofruimte nodig heeft voor het legaliseren van uw PAS-melding. U kunt dan kiezen om te wachten tot er stikstofruimte vanuit het legalisatieprogramma beschikbaar komt. Hoelang dit duurt is lastig in te schatten. Het is namelijk afhankelijk van waar stikstofruimte vrijkomt en van de karakteristieken van de melding, zoals de locatie en omvang van de melding. PAS-meldingen met een handhavingsverzoek van vóór 13 januari 2022 hebben prioriteit bij het beschikbaar komen van stikstofruimte. Zie daarvoor ook deze visualisatie hieronder over de prioritering van PAS-meldingen. Als u zelf een idee heeft over hoe voor uw situatie stikstofruimte kan worden verkregen, kunt u zich melden bij het bevoegd gezag. Provincies hebben €250 miljoen beschikbaar om op basis van maatwerk versnelling aan te brengen bij het legaliseren van meldingen.

PAS-meldingen waarvoor stikstofruimte beschikbaar komt ontvangen hierover bericht van het bevoegd gezag. U zult dan een vergunning moeten aanvragen. Voor deze vergunningaanvraag gelden legeskosten van maximaal €1600,-. Meer informatie over de procedure van het aanvragen van een vergunning vindt u op de website van BIJ12.

Visual: Hoe zet ik mijn PAS-melding om in een vergunning?
Beeld: ©Rijksoverheid

Handhaving PAS-meldingen

Alle PAS-melders verkeren sinds de PAS-uitspraak in uiterst onzekere tijden. Voor een aantal PAS-meldingen zijn handhavingsverzoeken ingediend. In de provincie Overijssel is een zeer ernstige situatie ontstaan doordat de provincie zich genoodzaakt ziet om te handhaven. Rijk en provincies doen er alles aan om ondernemers met een PAS-melding te helpen en handhaving te voorkomen. Zo werkt het Rijk aan een schadevergoeding voor PAS-meldingen waar melders met schade gebruik van kunnen maken, lees hier meer.