Woningbouw

Sinds de stop van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019, zijn veel bouwprojecten stil komen te liggen. Dit is problematisch voor de woningbouw omdat daar de nood en de maatschappelijk impact het hoogst is. 

Gedeeltelijke vrijstelling

Op Prinsjesdag 2020 maakte het kabinet bekend dat er jaarlijks 100 miljoen euro gereserveerd wordt tot en met 2030 voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak.

Het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteit, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.