Verkeer en vervoer

Ook al reizen we steeds schoner, de verkeer- en vervoersector draagt ook bij aan de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur binnen de Natura 2000-gebieden. Het wegverkeer en de scheepvaart zijn binnen de verkeer- en vervoersector verantwoordelijk voor de grootste uitstoot.

Met een breed pakket aan (inter)nationale maatregelen zet het kabinet in op verduurzaming van de mobiliteitssector. De meeste maatregelen die voor klimaat en luchtkwaliteit worden getroffen, leiden ook tot minder stikstofuitstoot en -depositie door de sector mobiliteit. De maatregelen die aanvullend hierop worden getrokken binnen de structurele aanpak stikstof vindt u op deze pagina.