Over de Kamerbrief van 13 oktober 2020: doorlichting Natura 2000

Infographic: versterking van natuur

Wat is het verschil tussen het onderzoek van Witteveen + Bos en Arcadis en de N2000 doelen actualisatie?

De onderzoeken hadden 3 concrete vragen:

  • Zijn er bij de aanwijzing van N2000 gebieden meer instandhoudingsdoelstellingen gesteld dan nodig
  • Zijn er structureel zwakke gebieden
  • Kan je gebieden die al bij elkaar liggen ook (administratief) samenvoegen om je doelen te bereiken.

Wat zijn de conclusies van de rapporten?

  • De aanwijzingsbesluiten en wijzigingsbesluiten bevatten niet meer doelstellingen dan voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens de onderzoekers zou Nederland op enkele punten meer moeten doen om te voldoen aan alle verplichtingen uit de richtlijnen.
  • In het onderzoek zijn geen ‘structureel zwakke gebieden’ gebieden gevonden die definitief niet meer kunnen bijdragen aan verwezenlijking van de doelstellingen van de Habitatrichtlijn.
  • Samenvoegen of herindelen van gebieden is onder strikte voorwaarden mogelijk. Daarnaast hebben de onderzoekers geen praktijkvoorbeelden gevonden die aanleiding geven om instandhoudingsdoelen te schrappen.

Wil het kabinet nou nog steeds gebieden schrappen?

  • Het kabinet gaat geen gebieden schrappen. Wel gaan we het gesprek met Brussel aan over proportionaliteit qua kosten en haalbaarheid van de doelen. Natuurherstelmaatregelen kunnen soms zodanig veel kosten of in conflict zijn met andere algemene belangen (zoals drinkwaterwinning) dat het redelijk is om te kijken naar een flexibele benadering. Dat willen wij wel doen in afstemming met de provincies die over natuurbeheer gaan.
  • Momenteel loopt ook nog de actualisatie van de N2000 doelensystematiek in Nederland. De actualisatie van het doelensysteem N2000 gaat over: hoe hebben we in technische zin de Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd en kan dat ook flexibeler? Hoe kan je zo slim en realistisch mogelijk de N2000 doelen bereiken? Als dat onderzoek is afgerond kan het kabinet verder kijken. Als in de toekomst vanwege nieuwe inzichten over het tempo of de omvang van klimaatverandering bepaalde doelen niet langer haalbaar blijken, zal het kabinet bezien of en waar aanpassingen in de N2000 instandhoudingsdoelstellingen noodzakelijk zijn.

Wat gebeurt er in de periode ná 2030, wanneer nog maar de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden boven een gezonde stikstofgrens is?

Het beleid om stikstof terug te dringen en de natuur te verbeteren stopt niet in 2030. Het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering zorgt ervoor dat uiterlijk in 2028 nieuwe doelen voor de periode na 2030 worden vastgelegd.