Vragen over Natura 2000

Wat is Natura 2000?

Natura 2000 is het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden en is tevens de naam van het Europese beleid om de natuur in die gebieden te beschermen. In Nederland zijn er ruim 160 natuurgebieden aangewezen. Een overzicht staat op natura2000.nl

Wat levert het Natura 2000-systeem Nederland op? 

Het is van groot belang om de natuur te beschermen. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. De Wet Natuurbescherming beschermt Natura 2000-gebieden.

Zijn de Natura 2000-gebieden niet te versnipperd?

Er wordt gekeken naar de status van met name enkele kleine natuurgebieden. Zo kan het zijn dat deze gebieden ook na herstelmaatregelen kwalitatief ‘zwak’ blijven. Het kabinet gaat hierover met de Europese Commissie in gesprek. Ook beziet het kabinet de mogelijkheden voor het samenvoegen en herindelen van natuurgebieden.

Is het Natura 2000-systeem niet te rigide?

Naast het investeren in de verbetering van natuur worden ook de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden kritisch bezien. Deze worden opgeschoond, met als doel instandhoudingsdoelen die niet voortvloeien uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, waaronder habitattypen die na aanwijzing nog zijn toegevoegd, waar mogelijk te schrappen. Daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen. Ook het zogenoemde wijzigingsbesluit aanwezige waarden zal niet worden vastgesteld.

Heeft Nederland een aantal Natura 2000 gebieden onterecht aangewezen?

De Raad van State heeft in alle beroepszaken waarin de aanwijzing werd aangevochten bevestigd dat alle huidige Natura 2000-gebieden terecht zijn aangewezen.