Algemeen

Gaat het kabinet natuurgebieden schrappen?

Het kabinet wil nader bezien of alle gebieden die eerder als Natura 2000-gebied zijn aangewezen, deze status moeten behouden. Het kabinet onderzoekt daarvoor bijvoorbeeld of de gebieden robuust genoeg zijn en of de doelen voor de gebieden, ondanks alle herstelmaatregelen, wel haalbaar zijn. Ook zal worden bezien of het samenvoegen of herindelen van gebieden van nut kan zijn. Op de uitkomsten van deze analyse kan het kabinet niet vooruitlopen.

Waaraan wordt de € 250 miljoen besteed die voor natuur beschikbaar wordt gesteld?

Deze € 250 miljoen is bedoeld voor verbetering van natuur en natuurcompensatie. Deze maatregelen verschillen per natuurgebied en worden met de provincies samen bepaald.

Wat wordt er ondernomen om de habitat-typen te beschermen?

Het behoud van natuur en biodiversiteit is van groot belang. Bij het verlenen van vergunningen wordt getoetst wat het effect is van die activiteiten op de natuur. Ook zijn er voor vrijwel alle Natura 2000-gebieden beheerplannen opgesteld waarin beschermingsmaatregelen zijn opgenomen. Provincies voeren daarnaast natuurherstelmaatregelen uit waardoor de kwaliteit van de natuur verbetert. Het kabinet is in gesprek met de provincies om waar mogelijk de natuurherstelmaatregelen te versnellen.

Halen we de Natura2000-doelstellingen nog wel?

Het kabinet is gecommitteerd aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding in het jaar 2050, zoals recent aan de Kamer gemeld in de brief over het IPBES-rapport. Deze doelstelling behalen we niet alleen via de aangewezen Natura 2000-gebieden, maar via alle natuur die we in Nederland hebben, zoals het NatuurNetwerk Nederland en de Nationale Parken.

Is Nederland strikter met de bescherming van natuurgebieden dan EU voorschrijft?

Het Nederlandse beleid was en blijft gericht op het beschermen van de natuur en biodiversiteit. Bij het aanwijzen van gebieden hebben we de Europese regels gevolgd. Het kan echter geen kwaad periodiek te bezien of de nationale invulling van het natuurbeleid nog voldoet.

Waarom is een sterke natuur belangrijk? 

We hebben de natuur nodig. Het levert vruchtbare grond, schoon water, bestuivers voor onze voedselgewassen en veerkracht bij het opvangen van klimaatverandering.

Welke invloed heeft stikstof op de natuur? 

Te veel stikstof zorgt voor verschraling van de natuur en aantasting van de biodiversiteit. Dat veroorzaakt een kettingreactie, waarvan de gevolgen meer en meer zichtbaar worden. Planten, dieren en mensen zijn onderdeel van één ecosysteem. Na de planten verdwijnen dieren, zoals bijen, insecten en vogels. Zij zijn essentieel voor de mens, bijvoorbeeld voor de gewassen en dus onze voedselproductie.  

Gaat het echt zo slecht met de natuur?

Er is in sommige gebieden sprake van verbetering en dat is goed nieuws. Vaak is dat te danken aan een forse inzet van natuurbeheerders en overheden. Daarnaast is er in veel gebieden sprake van verslechtering. Dat is verontrustend, omdat de Habitatrichtlijn Nederland verplicht om dat te voorkomen.

Wat wordt er gedaan om de natuur te herstellen? 

Provincies zetten alles op alles om de uitvoering van de ruim 1.200 geplande herstelmaatregelen voor 2021 conform planning uit te voeren en waar mogelijk te versnellen. Het kabinet trekt € 250 miljoen extra uit voor natuurcompensatie en -verbetering.