Voortgang structurele aanpak stikstof

Het kabinet heeft op 24 april 2020 een investerings- en maatregelenpakket aangekondigd om het stikstofvraagstuk structureel aan te pakken. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat  in een voortgangsbrief daarover weten dat een viertal maatregelen voor stikstofreductie reeds in uitvoering zijn, waar onder de provinciale aankoop veehouderijen nabij N2000-gebieden en subsidies voor omschakeling naar kringlooplandbouw. De andere maatregelen worden de komende maanden verder uitgewerkt en ingevoerd.

Om concrete tussendoelen vast te leggen en deze strikt te bewaken, stellen Rijk en provincies samen een Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering vast. De contouren van het programma zijn in de brief meegenomen.

PAS-meldingen

Rijk en provincies hebben afgesproken PAS-melders tegemoet te komen in eventuele legeskosten voor vergunning. Deze bedragen gemiddeld 4800 euro per vergunning. De PAS-melder betaalt maximaal 1600 euro daarvan, de rest betalen Rijk en provincies.  Daarnaast kunnen PAS-melders 1600 euro vergoed krijgen voor eventuele extra advieskosten.

In de brief schrijft de minister dat ze in gesprek is geweest met de bankensector om te verkennen of er mogelijkheden zijn om de financieringsproblemen van PAS-melders te verkleinen. Die mogelijkheden zijn er echter niet. In de wet Stikstofreductie en natuurverbetering is opgenomen dat de PAS-meldingen gelegaliseerd gaan worden. Voor de volgorde van legaliseren is de beschikbare ruimte en locatie leidend. Daar waar stikstofruimte is vrijgekomen, worden de meldingen zo snel mogelijk gelegaliseerd.