Maatregelen Natuurverbetering

Natuurherstel en -verbetering is één van de belangrijke oplossingen voor de stikstofproblematiek. Op deze pagina staan alle maatregelen die het kabinet neemt om de Natura 2000-gebieden te herstellen, te versterken  en de instandhoudingsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te behalen.

Infographic: versterking van natuur