Over de Kamerbrief van 24 april 2020: structurele aanpak

Wat wordt bedoeld met gerichte handhaving van defecte en gemanipuleerde AdBlue systemen van vrachtwagens? En wat is het effect van deze maatregel?

Moderne vrachtwagens hebben een AdBlue systeem met een SCR-katalysator om de uitstoot van stikstofoxiden in uitlaatgassen te verminderen. Bij 5% tot 10% van de moderne vrachtwagens werkt het systeem niet goed meer. Soms is het systeem gemanipuleerd. Dat doen eigenaren om te besparen op de kosten voor AdBlue en onderhoud en reparatie van het systeem. Maar dat is vanuit Europese regels verboden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen de gemanipuleerde of slecht functionerende systemen opsporen en staande houden. Als bij aanvullend onderzoek blijkt dat er gemanipuleerd is met het systeem krijgt de eigenaar of de chauffeur een procesverbaal en een boete van maximaal 20.500 euro of maximaal 2 jaar gevangenisstraf. TNO schat in dat deze maatregel leidt tot 80% minder uitstoot van stikstofoxiden. In 2030 is dit 2,16 kton uitstoot. Het PBL geeft aan dat dit is goed voor een vermindering van 2,2 mol/ ha/ jaar in 2030.

Wat houdt de maatregel ‘innovatieregeling verduurzaming mobiele werktuigen Bouwsector’ in? En wat is het effect van deze maatregel?

Deze maatregel – die in 2020 start - ziet toe op gebiedsgerichte pilots voor de komende drie jaar op het gebied van de inzet van schone bouwmachines (nul-emissie mobiele werktuigen) bij infrastructuurprojecten en bouwprojecten. Hiermee ondersteunt het kabinet deze voor Nederland vitale sector. De sector kan nu projecten uitvoeren die anders vanwege stikstof vertraging oplopen. Hierdoor kunnen woningen worden gebouwd en kan infrastructuur worden aangelegd. De maatregel zal direct effect hebben op de pilotprojecten. Doordat het een pilotregeling betreft zal het totale effect klein zijn, maar voor de projecten zelf kan het betekenen dat door het gebruik van nul emissie mobiele werktuigen de bouw in de stad dan wel rond een natuurgebied wel door kan gaan. De mate waarin de inzet en opschaling van nul-emissie werktuigen verder zal worden bevorderd, wordt op basis van de uitkomsten van de pilots bepaald.

Schone mobiele hijskraan
Beeld: ©LNV / MOOIJ ontwerp

Wat houdt de maatregel ‘subsidie walstroom zeevaart’ in? En wat is het effect van deze maatregel?

In de havens kan met subsidie op de kade stroom (walstroom) aangeboden worden tegen een tarief dat gelijk of lager is dan het opwekken van stroom aan boord. Walstroom is een schonere vorm van stroom en leidt tot minder uitstoot en dus neerslag van stikstof. De subsidieregeling dient als impuls de voor de realisatie van walstroom voor de zeevaart (2021-2023). Het gaat om een co-financiering voor minimaal vijf projecten. Het gaat om een subsidie van 12 miljoen euro (2021: € 4mln , 2022: € 6 mln, 2023: € 2 mln) We kunnen nu nog niet zeggen welke projecten gerealiseerd kunnen worden, dat hangt af van waar de meeste stikstof/milieuwinst geboekt kan worden. De maatregel gaat in per 2021 en we verwachten dat eind 2021 de eerste havens met deze subsidie walstroom aan kunnen bieden. Als er met de subsidie minimaal vijf walstroom projecten gerealiseerd kunnen worden zal dit leiden tot minder neerslag va stikstof. We verwachten ongeveer 0,3 mol/ha /jaar in 2023 (bron: PBL/RIVM) Daarnaast vermindert walstroom de uitstoot van fijnstof en zwavel. Dat is goed voor de luchtkwaliteit. Walstroom is bovendien veel stiller dan de generatoren die schepen nu gebruiken voor het opwekken van stroom.

Walstroom infographic
Beeld: ©LNV / MOOIJ ontwerp

Wat houdt de maatregel ‘subsidie katalysatoren binnenvaart’ in? En wat is het effect van deze maatregel?

De motoren van binnenvaartschepen worden schoner door het gebruik van katalysatoren. Hiermee kan een motor van een schip 80% minder stikstof uitstoten. Het gaat om een subsidieregeling van 79 miljoen euro. Dit komt bovenop de subsidieregeling van 15 miljoen uit de Green Deal Zeevaart Binnenvaart. Die regeling start in het derde kwartaal van 2020. Het gaat om een cofinanciering, waarbij de ondernemer een deel van de kosten zelf betaalt. De verwachting is dat met deze subsidieregeling ongeveer 900 schepen een katalysator krijgen. Het RIVM en het PBL schatten dat er tussen 2021 en 2030 0,5 tot 4,2 minder mol/ha/jaar neerslaat.

Subsidie katalysatoren
©LNV

Wat houdt de maatregel ‘elektrisch taxiën’ in?

Door elektrisch taxiën hoeven vliegtuigen geen kerosine te gebruiken om van de landingsbanen naar de gates en van de gates naar de startbanen te rijden. Op dit moment vindt er een pilot plaats op Schiphol. Op basis daarvan wordt gekeken of het wordt ingevoerd. Als elektrisch taxiën wordt ingevoerd, stimuleren we dat met 10 miljoen euro vanaf 2024.

Elektrisch taxiën
©LNV