Vragen over de tijdelijke veevoermaatregel

Op deze pagina vindt u een aantal vragen en antwoorden over het ontwerp van de ministeriële regeling over veevoer.

Is deze veevoermaatregel nog steeds tijdelijk?

Ja, het gaat om een tijdelijke maatregel die geldt van september tot en met december dit jaar. Voor de periode vanaf 1 januari 2021 en verder wil het kabinet afspraken maken met de sector over voermaatregelen op het totale rantsoen, in aansluiting op de ideeën die de sector hier zelf over heeft. 


Is de tijdelijke veevoermaatregel verplicht?

De maatregel betreft een ‘voorschrift’, waaraan het door leveranciers geleverde, en door veehouders op het bedrijf aanwezige, veevoer moet voldoen.


Geldt de tijdelijke veevoermaatregel voor alle diersectoren?

Deze veevoermaatregel geldt alleen voor melkvee(bedrijven). Deze maatregel geldt ook voor jongvee en kalveren op het melkveebedrijf.


Waarom is deze tijdelijke veevoermaatregel getroffen?

De tijdelijke veevoermaatregel is specifiek gericht op het realiseren van stikstofruimte voor het vergunnen van woningbouwprojecten op de korte termijn. Het gaat uitdrukkelijk niet om een structurele maatregel. 


Wat is er gebeurd met het voorstel van de melkveesector ?

Wij hebben intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met de sector over hun voorstel. Door de uitspraak van de Raad van State liggen er wel een aantal criteria waaraan een dergelijk voorstel moet voldoen. Zoals: de reductiecijfers moeten juridisch hard zijn en de stikstofreductie moet vaststaan op hexagoonniveau. Het voorstel van de sector wordt op deze en andere zaken getoetst door het PBL.  


Hoeveel stikstof wordt met de tijdelijke veevoermaatregel gereduceerd?

De maatregel zorgt ervoor dat de productie van ammoniak door de veehouderij tijdelijk verlaagd wordt. 
De schatting is dat dit leidt tot een vermindering van 0,2 kton of  1 mol stikstofuitstoot per ha voor 2020. 


Dit is ongeveer hetzelfde als de opbrengst van de snelheidsmaatregel. 


Samen met de snelheidsverlaging en de opbrengst van de warme sanering van de varkenshouderij kan hierdoor weer ruimte worden vrijgemaakt voor woningen en infrastructuurprojecten.