Vragen en antwoorden over de tijdelijke veevoermaatregel

Op deze pagina vindt u een aantal vragen en antwoorden over de tijdelijke voermaatregel.

Waarom gaat de voermaatregel niet door?

Uit de analyse van WUR komt naar voren dat de stikstofopbrengst van de tijdelijke voermaatregel erg klein is. Dit is vooral een gevolg van de droge zomer en het tekort aan neerslag. Hierdoor zijn de eiwitgehalten in ruwvoer dit jaar erg laag. Om te zorgen dat de dieren voldoende eiwit binnen krijgen, zouden de normen voor het krachtvoer daarop aangepast moeten worden. Daarmee zou van de stikstofopbrengst zeer weinig overblijven. Om deze reden is besloten af te zien van de tijdelijke voermaatregel.

Zwicht het ministerie van LNV voor de druk van de boeren?

De minister van LNV heeft al op 6 mei gezegd dat we in augustus opnieuw naar de actuele ruwvoersituatie zouden kijken. Nu blijkt dat de stikstofopbrengst van deze maatregel tegenvalt, moeten we ons afvragen wat de toegevoegde waarde van de maatregel nog is. Om deze reden is besloten af te zien van de tijdelijke regeling.

We merken allemaal dat het droog en warm is geweest, waarom is hier niet eerder aan gedacht?

We hebben altijd het voorbehoud gemaakt dat de regeling aangepast kon worden als de eiwitgehaltes in het ruwvoer in augustus bekend zouden worden. Maar in deze mate, dat was niet de verwachting. Als 2020 een doorsnee jaar was geweest had de regeling kunnen voldoen. Dat is niet geval.

De minister heeft het PBL om een extra doorrekening gevraagd. Waarom is nu besloten om de maatregel in te trekken zonder deze doorrekening af te wachten?

De minister heeft in mei al aangekondigd dat zij in augustus zou kijken naar de actuele ruwvoersituatie. In de tussentijd heeft de Kamer verzocht om een doorrekening door het PBL. Die loopt nog. Nu duidelijk is dat de maatregel ten gevolge van de droogte niet effectief meer zal zijn, geven we boeren daar zo snel mogelijk duidelijkheid over.

Is er, nu deze maatregel niet doorgaat, te weinig stikstofruimte om voor dit jaar voldoende woningen te bouwen? 

De snelheidsmaatregel is de eerste maatregel die voor directe stikstofruimte zorgt; de ruimte hieruit is inmiddels beschikbaar en wordt nu gebruikt om woningbouw en 7 MIRT projecten mogelijk te maken.  

Het kabinet heeft besloten om daarnaast een deel van de opbrengst van de saneringsregeling varkenshouderij – die was bedoeld voor het structurele pakket na 2020 – in te zetten voor de woningbouw en de 7 MIRT projecten. Dit wordt gecompenseerd in het landbouwdeel van de structurele aanpak.

Het effect van de warme sanering varkenshouderij staat in het voorjaar van 2021 vast. Hierdoor komt de voorgenomen stikstofruimte ook wat later beschikbaar. Gezien de doorlooptijden van vergunningaanvragen en overige procedures levert dit naar verwachting geen belemmeringen op om de bouw zoals gepland door te laten gaan. Dit betekent echter niet dat overal alle knelpunten opgelost kunnen worden.

In de kamerbrief staat dat er een andere verdeling is van stikstofruimte: minder in de randstad, meer in de regio Oost en Zuid. Terwijl juist in de randstad de woningnood het hoogst is. Hoe wordt dat probleem opgelost?

Dit gaat om een grote woningbouwopgave dicht bij Natura 2000-gebieden waar het stikstofregistratiesysteem weinig depositieruimte biedt. Dat betreft vooral de Randstad. Dat er probleemgebieden voor de bouw over zouden blijven, was ook al zo voor de verschuiving in de maatregelen bekend werd. Om die reden werkt het kabinet aan andere oplossingen, zoals een regeling voor kleine en tijdelijke deposities door bouwwerkzaamheden en een drempelwaarde voor de bouw. Dat wordt op dit moment uitgewerkt.

Wat betekent het intrekken van deze maatregel voor het structurele pakket van stikstofmaatregelen?

De opgave die we hebben om de natuur structureel te verbeteren en ruimte te maken voor economische ontwikkeling, die blijft staan. Het structurele pakket blijft dan ook overeind.

De benodigde stikstofruimte wordt nu uit de sanering varkenshouderij gehaald, terwijl de werkelijke opbrengst hiervan pas in 2021 duidelijk wordt. Is dit niet het ‘schuiven met cijfers’ waar de Raad van State het kabinet voor op de vingers heeft getikt?

Hoeveel stikstofruimte uit de warme sanering beschikbaar komt, staat in het voorjaar van 2021 vast. Dit heeft tot gevolg dat de voorgenomen stikstofruimte ook later beschikbaar komt en ingezet kan worden.