Vragen over de tijdelijke veevoermaatregel

Wat houdt de veevoer-maatregel precies in?

Door de samenstelling van het krachtvoer te veranderen wordt de vorming van ammoniak door de dieren verminderd. Dat werkt als volgt: in het krachtvoer zit stikstof in de vorm van eiwit dat dieren gebruiken voor de productie van bijvoorbeeld melk. In veel krachtvoer zit meer stikstof dan het dier nodig heeft, en die overtollige stikstof wordt deels uitgestoten als ammoniak wanneer mest in contact komt met urine. Door de samenstelling van het krachtvoer aan te passen wordt de uitstoot van stikstof in de vorm van ammoniak dus minder. 

Veevoermaatregel

Is deze maatregel tijdelijk?

Ja, het gaat hier om een tijdelijke maatregel voor de duur van 4 maanden. Voor de periode 2021 en verder worden er afspraken gemaakt met de sector over voermanagementmaatregelen op het totale rantsoen, in aansluiting op de ideeën die de sector hier zelf over heeft. 

Waarom is deze maatregel getroffen?

De tijdelijke maatregel die nu is getroffen is specifiek gericht op het realiseren van stikstofruimte voor de woningbouw en infraprojecten van algemeen belang. Het gaat uitdrukkelijk niet om een structurele maatregel waar boeren tot in lengte van jaren mee te maken zullen hebben. 

Klopt het dat het ministerie zich nu bemoeit met de bedrijfsvoering van het individuele bedrijf?

Het ministerie wil zich niet bemoeien met de individuele bedrijfsvoering. Dat is het vakmanschap van de boer en dus echt aan de boer zelf. 
Het is wel zo dat iedere ondernemer zijn bedrijf runt binnen de kaders van wet - en regelgeving en dat daarmee dus in de bedrijfsvoering rekening moet worden gehouden. Zo ook met deze krachtvoernorm. Daarbij is uitdrukkelijk gekeken naar praktische haalbaarheid en werkbaarheid, om de impact op de individuele bedrijfsvoering te beperken. Zo is de beoogde stikstofreductie gematigd (0,2 kton ipv 0,6), is de normering gedifferentieerd naar grondsoort en bedrijfsintensiteit en is er een uitzondering opgenomen voor gevallen waarin de diergezondheid in het geding kan komen. 

Volgens de boer kost deze maatregel hem/haar extra geld, klopt dit en wordt dit dan gecompenseerd?

Er is uitdrukkelijk gekeken naar haalbaarheid van de normstelling (zie hierboven). De financiële gevolgen worden dan ook als nihil of beperkt ingeschat. Er is dan ook geen compensatie voorzien. Wel worden middelen uitgetrokken voor coaching. 

Om het juiste eiwitgehalte in het voer te kunnen bepalen zal volgens critici het gebruik van krachtvoer juist toenemen en daarmee de stikstofuitstoot vergroten, klopt dit?

Nee, dat is uiteraard niet de bedoeling. Er is goed gekeken naar haalbaarheid van de normen en naar zogenoemde. substitutie-effecten. 
De sector zelf heeft meermaals aangegeven dat het eiwitgehalte in het rantsoen omlaag kan. Het ligt dan niet voor de hand dat als gevolg van deze regeling juist meer eiwit gevoerd zou gaan worden. 

De minister gaat met deze maatregel tegen de adviezen van de sector in. Waarom doet ze dit?

Helaas zijn uit de gesprekken met de sector geen alternatieve maatregelen gekomen die voldoen aan de voorwaarden van het stikstofregistratiesysteem, waarmee de stikstofruimte kan worden ingezet voor oa woningbouw. Dat is voor 2020 wel een vereiste. 
Voor 2021 en verder geldt die eis niet. Voor de periode 2021 en verder worden er afspraken gemaakt met de sector. Het gaat nu dus uitdrukkelijk om een tijdelijke maatregel. 

Welke effecten (hoe groot en hoe snel) heeft deze veevoer- maatregel op de stikstofdepositie?

De maatregel leidt er toe dat de productie van ammoniak door de veehouderij tijdelijk gereduceerd wordt. Afhankelijk van het moment waarop de maatregel van kracht wordt bedraagt de reductie naar schatting 1 kiloton op jaarbasis.

Is de veevoer-maatregel verplicht?

De maatregel betreft een ‘voorschrift’, waaraan het door leveranciers geleverde, en door veehouders gebruikte, veevoer krachtens de regeling moet voldoen.

Geldt de maatregel voor alle diersectoren?

De maatregel geldt voor alle melkveebedrijven. Deze maatregel geldt ook voor jongvee en kalveren op het melkveebedrijf.

Hoeveel stikstof reduceer je hiermee?

De maatregel zorgt ervoor dat de productie van ammoniak door de veehouderij tijdelijk verlaagd wordt. De schatting is dat dit leidt tot een vermindering van 1 mol stikstofuitstoot per ha voor 2020. Dit is ongeveer hetzelfde als de opbrengst van de snelheidsmaatregel. Samen met de snelheidsverlaging en de opbrengst van de warme sanering van de varkenshouderij kan hierdoor weer ruimte worden vrijgemaakt voor woningen en infrastructuurprojecten in 2020.

Wat is het effect van deze maatregel op de gezondheid van mensen en dieren?

Het uitgangspunt van deze maatregel is dat er geen negatieve effecten zijn op het welzijn en gezondheid van het dier, dat er geen negatieve effecten optreden voor de volksgezondheid en dat de smaak van melk voor de consument niet verandert.

Door wie wordt deze maatregel gehandhaafd?

Handhaving en controle zullen door de gebruikelijke organisaties, zoals de NVWA, worden uitgevoerd.

Infopgrahic aanpassing veevoer