Vragen en antwoorden over de Kamerbrief van 24 april 2020: structurele aanpak

De veehouderij is de grootste uitstoter van stikstof. Wat hebben boeren tot nu toe gedaan om dit te verminderen?

In de afgelopen decennia heeft de landbouw gezorgd voor een afname van de hoeveelheid stikstof. Bijvoorbeeld door een kleinere veestapel en investeringen in emissiearme technieken. Tegelijkertijd is de landbouw, met name de veeteelt, nog steeds één van de grote uitstoters van stikstof. Met dit pakket maatregelen helpt het kabinet hen om ook de komende jaren een nog verdere reductie te bereiken.

Wat gebeurt er als er met deze vrijwillige maatregelen niet genoeg stikstof wordt gereduceerd?

De stikstofreductie die wordt behaald, hangt af van het animo om deel te nemen aan de regelingen. Het maatregelpakket is wel dusdanig samengesteld dat de gestelde streefwaarde voor 2030 óók kan worden behaald als de deelname aan de regelingen tegenvalt. We   monitoren de voorgang goed en zullen waar nodig aanvullende stappen t zetten.

Wordt er een nieuwe normering gesteld voor stallen?

In eerste instantie zet het kabinet in op innovaties om nieuwe technieken voor het verduurzamen van stallen mogelijk te maken. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld een innovatieregeling voor de veehouderij opgestart. Het duurt nog een aantal jaar voordat de resultaten daarvan bekend zijn. Als er meer zicht is op het effect van innovaties op het verlagen van de emissies, kunnen we dit vertalen in nieuwe normen en een passende overgangsperiode. Daarover zal in 2023 meer duidelijkheid komen.

Als er een nieuwe normering komt, wat moeten boeren dan doen met hun bestaande stallen?

Voor bestaande stallen zal vanaf 2025 een overgangsperiode ingaan waarin boeren die nog niet aan de nieuwe normen voldoen, hun stal zullen moeten aanpassen. Hoelang deze overgangsperiode duurt, hangt af van de normen en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de technieken. Er is een bedrag gereserveerd om met subsidie bij te dragen aan de ontwikkeling en bouw van stalen die aan deze normering voldoen.

Gaat de veevoer maatregel nog door?

Het kabinet heeft al eerder besloten om in 2020 in te zetten op stikstofreductie door aanpassing van het veevoer. Dit is nodig om de woningbouw mogelijk te maken. Als er minder ruw eiwit in voer zit, ontstaat er minder stikstofuitstoot uit mest. Boeren geven zelf ook aan dat minder eiwit in het veevoer kan. We werken nu uit hoeveel stikstofwinst er wordt behaald met ander veevoer. Daarbij kijken we ook wat redelijkerwijs verwacht kan worden van een veehouder.

visual landbouw
©LNV