Vragen en antwoorden extensiveren

Wat is extensiveren?

Extensiveren is een manier van landbouw- en veeteelt waarbij gebruik wordt gemaakt van meer grond per dier, en waarbij dieren meer en langer buiten in de weide kunnen staan. Extensieve landbouw past binnen de visie op kringlooplandbouw. Het ministerie wil deze vorm van landbouw dan ook stimuleren. Daarvoor is vaak ook een groter grondgebied nodig.

Er komt meer landbouwgrond beschikbaar voor agrariërs die willen extensiveren. Waarom is deze maatregel genomen?

Extensieve landbouw past goed in de buurt van natuurgebieden. Daarvoor is de beschikbaarheid van grond noodzakelijk. Agrariërs die meer grondgebonden willen worden, minder afhankelijk willen zijn van grondstoffen van buiten het bedrijf of op een andere manier extensiever willen werken hebben meer grond nodig.

Hoe komt er meer grond beschikbaar om te extensiveren?

De landbouwgrond kan beschikbaar komen doordat agrariërs stoppen of verplaatsen. Binnen een regionaal gebiedsproces werkt de provincie hierbij als regisseur. We kijken ook naar de mogelijkheden om gronden van andere partijen en de overheid (Staatsbosbeheer (SBB), Rijksvastgoedbedrijf (RVB)) in te zetten voor extensivering. Er is hierbij altijd sprake van lokaal maatwerk.

Waar kan ik als agrariër terecht wanneer ik wil extensiveren?

Heeft u interesse? Dan kunt u zich melden bij uw provincie. Provincies registreren de aanmeldingen van geïnteresseerden. Zodra meer duidelijk is over de mogelijkheden voor extensivering, ontvangen zij bericht. Waar mogelijk sluiten provincies aan bij lopende gebiedsprocessen.