Scenario’s verdere aanpak stikstofproblematiek

Op verzoek van het kabinet heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de andere ministeries onderzoek gedaan naar meerdere scenario’s om de stikstofproblematiek verder aan te pakken. Om in kaart te brengen wat de effecten van deze scenario’s zijn heeft het ministerie van LNV het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht de effecten van een tweetal beleidspakketten op de uitstoot van stikstof en de natuur te onderzoeken.

Ruimte nodig voor grote opgaven

Nederland staat voor een aantal grote opgaven, zoals het klimaat, woningbouw, waterkwaliteit, herstel van natuur/biodiversiteit en het geven van een duurzaam perspectief aan de landbouwsector. Met het aannemen van de stikstofwet op 1 juli jl is een belangrijke basis gelegd. Met de wet wordt de natuur verbeterd en versterkt, maar de ontwikkelruimte voor nieuwe activiteiten is beperkt. Die ruimte is wel nodig gezien de grote opgaven die er liggen.

De maatschappelijke roep  voor verdere verduurzaming en voor een duidelijke richting klinkt steeds luider. Er is overeenstemming dat het de stikstofaanpak meer en sneller moet in alle sectoren: industrie, landbouw en bouw en verkeer. Daarbij is langjarig perspectief nodig, zeker ook voor de landbouw.   

Veel maatschappelijke organisaties hebben nagedacht over een versnelling en benodigde invulling van de stikstofaanpak, zoals het versnellingsakkoord van Bouwend Nederland, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu en Natuurmonumenten. Deze organisaties zijn hierover in gesprek met de ministeries. Zij zijn echter nog niet betrokken bij deze scenario’s die door PBL zijn onderzocht.

Quickscan PBL

Het PBL heeft het onderzoek naar mogelijke scenario’s inmiddels gepubliceerd. Het Rijk brengt nu in kaart wat de stappen voor de verdere stikstofaanpak kunnen zijn. De ontwikkeling van de scenario’s is nog in volle gang.