Tijdelijke veevoermaatregel

De tijdelijke veevoermaatregel gaat over de samenstelling van krachtvoer voor koeien. Door de samenstelling van het voer aan te passen wordt de uitstoot van stikstof in de vorm van ammoniak minder. Dat is op korte termijn nodig om ruimte te creëren voor de woningbouw. Daarom is dit een tijdelijke maatregel, die loopt tot en met 31 december 2020.

Diergezondheid niet in gevaar

Het uitgangspunt van de maatregel is dat de diergezondheid niet in gevaar mag komen. In de maatregel is daarom voorzien in een uitzonderingsregel mocht het eiwitgehalte in het totaal rantsoen onder een kritische waarde komen. In dat geval geldt een aangepaste, hogere bovengrens dan vermeld in de maatregel. Desondanks zijn er nog steeds zorgen dat de diergezondheid mogelijk in gevaar kan komen. Daarom is de minister van LNV in nauw gesprek met deskundigen van onder andere de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Mocht uit deze gesprekken naar voren komen dat er aanvullende diergezondheidsrisico’s te verwachten zijn, dan zal de regeling daarop worden aangepast.


Tijdelijke veevoermaatregel tot en met 31 december 2020

Het uitgangspunt is dat de tijdelijke veevoermaatregel in september 2020 van kracht gaat. De tijdelijke veevoermaatregel loopt tot en met 31 december 2020. De maatregel geldt dus alleen voor de laatste maanden van 2020. Dat doen we om op korte termijn ruimte vrij te maken voor de bouw van extra woningen. 


Het PBL doet drie doorrekeningen

Op dit moment zijn er drie opties voor tijdelijke veevoermaatregelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet een doorrekening van deze drie opties: 
(1)    het alternatieve voorstel van de sector voor 3% reductie van het ruw eiwitgehalte in het geleverde mengvoer op sectorniveau ten opzichte van 2018;
(2)    de ministeriële regeling van het kabinet; 
(3)    de combinatie van beide regelingen.
Het PBL heeft aangegeven de resultaten van de doorrekening eind augustus op te kunnen leveren. 


Voorbereiden op voermaatregel 

Zowel in het sectorplan als in de regeling zoals het kabinet voorstelt, treedt een voermaatregel in werking. Bereidt u daarop voor, bijvoorbeeld  met het voerregime, voeraankopen en voorraadbeheer. Het is raadzaam daar nu al over te overleggen met uw voerleverancier en/of met uw voeradviseur als u die heeft.


Op de website van de RVO  vindt u meer informatie over het berekenen van de bovengrens van ruw eiwit per bedrijf. Daar staat ook een rekentool voor bedrijven die onder de uitzondering vallen en waarvoor een aangepaste bovengrens geldt.


Wanneer u onder de uitzondering valt en/of gebruik maakt van een aangepaste bovengrens van ruw eiwit, moet dat tijdig worden gemeld bij de RVO. Alle informatie over deze melding vindt u hier.

Structurele aanpak vanaf 1 januari 2021

In de zomer van 2020 zijn gesprekken gestart met de sector. Samen met de sector zal een voorstel worden gemaakt om met aanpassing van veevoer te zorgen voor een verdere vermindering van de stikstofemissie in de landbouw. 

Tijdlijn tijdelijke veevoermaatregel

Visual over de tijdelijke veevoermaatregel
Beeld: ©LNV / Mooijontwerp