Vergoeding extra kosten PAS-melders

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met de provincies besloten de PAS-melders tegemoet te komen met een vergoeding van 1600 euro voor gemaakte kosten.

PAS-melders moeten vaak extra kosten maken voor het aanleveren van de benodigde gegevens om hun melding te legaliseren. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben zij ook al kosten  gemaakt voor het indienen van hun melding. Meer informatie over de wijze waarop de vergoeding kan worden aangevraagd volgt later.

De nu overeengekomen tegemoetkoming betreft specifiek de kosten gemaakt voor het aanleveren van gegevens. Over de kosten van vergunningverlening (leges) moeten nog afspraken worden gemaakt.

Initiatiefnemers zijn gevraagd om voor 30 april 2021 de benodigde gegevens aan te leveren om hun melding te legaliseren. Met de ingediende gegevens gaat het bevoegd gezag controleren of de melding voldoet aan de gestelde voorwaarden, hoeveel stikstofruimte de activiteiten van de initiatiefnemer veroorzaken en hoeveel er nodig is om de melding te legaliseren. Het is voor initiatiefnemers mogelijk om ook na 30 april nog gegevens aan te leveren. Indien een indiener daarvoor kiest dan kan het wel langer duren voordat de procedure voor de vergunningsaanvraag op gang komt.

Hoe ziet het proces van legalisering eruit?

De vergunning kan afgegeven worden als vanuit bronmaatregelen stikstofruimte is gecreëerd. Daarmee is er stikstofruimte beschikbaar die voor de meldingen kan worden ingezet. De eerste ruimte is naar verwachting in het najaar beschikbaar. De eerste vergunningen kunnen dan begin januari 2022 worden verstrekt. Voor de volgorde van legaliseren is de beschikbare ruimte en locatie leidend. Daar waar stikstofruimte is vrijgekomen, worden de meldingen zo snel mogelijk gelegaliseerd.

Na een uitspraak van de Raad van State op 20 januari 2021 is bevestigd dat voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is. Melders die destijds hadden kunnen volstaan met intern salderen, zijn nu niet meer vergunningplichtig. Na verificatie van hun gegevens ontvangen initiatiefnemers hierover een bevestiging vanuit het bevoegd gezag. Indien initiatiefnemers vervolgens kiezen om alsnog een vergunningaanvraag in te dienen, kan het bevoegd gezag een positieve afwijzing verlenen. Dit geeft de initiatiefnemer de nodige juridische zekerheid.

Visual: Hoe zet ik mijn PAS-melding om in een vergunning?
©Rijksoverheid