Bouw

Veel bouwprojecten ondervinden de gevolgen van het feit dat er te veel stikstof neerkomt in kwetsbare natuurgebieden (de zogeheten Natura2000 gebieden). Om te voorkomen dat de bouw stil komt te liggen, is in het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurherstel een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector opgenomen.

Gedeeltelijke vrijstelling

Om de gedeeltelijke vrijstelling mogelijk te maken stelt het kabinet 1 miljard euro beschikbaar voor versteviging van het structurele pakket aan stikstofmaatregelen. Hiervan is tussen 2021 en 2030 500 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen in de bouw.  Daarbovenop is er 500 miljoen gereserveerd voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouwsector. Hoe dit geld wordt ingezet wordt bepaald na evaluatie van het eerste maatregelenpakket van 500 miljoen, in 2023.

De maatregelen bestaan uit de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), middelen voor emissiearme en circulaire aanbestedingen door rijksdiensten, en een kennis- en innovatieprogramma.