Verplaatsingsregeling

Status: in voorbereiding

Wat houdt de maatregel in?

Op basis van deze regeling kunnen veehouders subsidie aanvragen voor het vrijwillig verplaatsen van het bedrijf naar een andere locatie. Deze bedrijven kunnen dan op een nieuwe plek dezelfde landbouwactiviteiten voortzetten. Het streven is om de regeling eind 2023 te publiceren.

Wat levert het op?

Allereerst minder stikstokneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Daarnaast biedt het agrarisch ondernemers de mogelijkheid om het bedrijf op een andere locatie voort te zetten.

Wat is de stand van zaken?

Bedrijfsverplaatsing is een complex proces dat veel tijd vraagt. Voor financiële ondersteuning bij bedrijfsverplaatsing is een regeling in voorbereiding. Het streven is om deze regeling eind 2023 te publiceren.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

De regeling richt zich op bedrijven met een hoge stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden en die hiermee vallen onder de landelijke aanpak piekbelasting. De regeling is nog in ontwikkeling. Meer informatie over de inhoud van de regeling volgt eind 2023.