Verlagen ruw eiwitgehalte in veevoer

Status: uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Het aanpassen van veevoer kan de stikstofuitstoot verminderen. Dat kan door het ruw eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Het teveel aan eiwit dat de koe eet neemt de koe niet op en wordt vervolgens via de urine afgevoerd en omgevormd tot ammoniak, ofwel stikstof. Door slimmer en beter te voeren, neemt de ammoniakuitstoot af. Samen met partijen uit de landbouwsector worden afspraken gemaakt over het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het veevoer. Ook zijn er verschillende pilots gestart om te kijken hoe deze aanpassing van het veevoer er dan uit kan zien voor gangbare én biologische boeren.

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met 18 tot 53 mol per hectare per jaar (dit is een ambtelijke inschatting).

Wat is de stand van zaken?

Op 20 juli 2021 is de Kamer geïnformeerd over de stappen die met verschillende partijen gezet zijn om de maatregel uit te werken. Het ministerie en sectorpartijen zijn overeengekomen om op sectorniveau het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen stapsgewijs te verlagen tot maximaal 160 gram per kilogram droge stof in 2025. Van de drie managementmaatregelen (aanpassen veevoer, meer weidegang en verdunde mesttoediening) levert deze maatregel met 3,5 kton per jaar de grootste bijdrage aan het verminderen van stikstofemissies en -depositie uit de melkveehouderij. Met het versturen van de Kamerbrief is er in feite sprake van een sectorafspraak en kunnen de volgende stappen gezet worden.

Onderdeel van de afspraken is ook dat pilots met melkveehouders opgezet zullen worden om te bekijken of een verdere optimalisatie van het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen mogelijk is in de komende jaren. De voerpilot Koe&Eiwit is begin 2022 van start gegaan. 

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Op dit moment kan er nog geen gebruik gemaakt worden van de veevoerregeling. De komende jaren zal er geld vrijkomen voor coaches, die ondersteunen bij het uitvoeren van de regeling en andere bronmaatregelen.