Verlagen ruw eiwitgehalte in veevoer

Status: uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Het aanpassen van veevoer kan de stikstofuitstoot verminderen. Dat kan door het ruw eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Het teveel aan eiwit dat de koe eet neemt de koe niet op en wordt vervolgens via de urine afgevoerd en omgevormd tot ammoniak, ofwel stikstof. Door slimmer en beter te voeren, neemt de ammoniakuitstoot af. Samen met partijen uit de landbouwsector worden afspraken gemaakt over het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het veevoer. Ook zijn er verschillende pilots gestart om te kijken hoe deze aanpassing van het veevoer er dan uit kan zien voor gangbare én biologische boeren.

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met 18 tot 53 mol per hectare per jaar (dit is een ambtelijke inschatting).

Wat is de stand van zaken?

Het ministerie en sectorpartijen zijn overeengekomen om op sectorniveau het ruw-eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen stapsgewijs te verlagen tot maximaal 160 gram per kilogram droge stof in 2025. Van de drie managementmaatregelen (aanpassen veevoer, meer weidegang en verdunde mesttoediening) levert deze maatregel met 3,5 kton per jaar de grootste bijdrage aan het verminderen van stikstofemissies en -depositie uit de melkveehouderij. 

Nederlandse diervoerbedrijven gaan actief meewerken aan de sectordoelstelling om het ruw eiwitgehalte in melkveerantsoenen stapsgewijs te verlagen naar maximaal 160 gram in 2025.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Op dit moment kan er nog geen gebruik gemaakt worden van de veevoerregeling. De komende jaren zal er geld vrijkomen voor coaches, die ondersteunen bij het uitvoeren van de regeling en andere bronmaatregelen.