Stalmaatregelen

Status: ontwerpfase

Wat houdt de maatregel in?

Uiterlijk per 2025 worden de emissienormen voor ammoniak uit stallen aangescherpt. Er komt subsidie beschikbaar voor ondersteuning van veehouders bij het doorvoeren van de benodigde aanpassingen in de bedrijfsvoering. 

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met maximaal 41 mol per hectare per jaar.    

Wat is de stand van zaken?

De komende periode zal de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming (Sbv) ondersteuning bieden aan innovatie en eerste investeringen in nieuwe staltechnieken. 

Op basis van een sectoranalyse van de perspectieven van bestaande en nieuwe innovatieve technieken uit de Sbv kunnen dan uiterlijk eind 2023 per diergroep aangescherpte emissienormen voor ammoniak uit stallen worden gesteld. Deze eisen zullen uiterlijk in 2025 voor alle relevante diergroepen in gaan. Voor bestaande stallen gaat dan een nader te bepalen overgangsperiode gelden, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van boeren. Boeren worden via subsidie ondersteund bij het doorvoeren van de benodigde aanpassingen. Voor subsidiëring is voor de periode 2023-2030 €280 miljoen euro gereserveerd.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van deze maatregel en de ondersteuning van veehouders daarbij wordt daarover gecommuniceerd.