Stalmaatregelen

Status: ontwerpfase

Wat houdt de maatregel in?

Uiterlijk per 2025 worden de emissienormen voor ammoniak uit stallen aangescherpt. Er komt subsidie beschikbaar voor ondersteuning van veehouders bij het doorvoeren van de benodigde aanpassingen in de bedrijfsvoering. 

Wat levert het op?

Door deze maatregel kan de stikstofneerslag dalen met maximaal 41 mol per hectare per jaar.    

Wat is de stand van zaken?

Over de aanscherping van de emissienormen voor ammoniak uit nieuwe en bestaande stallen is overleg met de sector en andere overheden. Bij de uitwerking moet rekening gehouden worden met een aantal relevante ontwikkelingen, zoals gerechtelijke uitspraken en rapporten over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen in de praktijk. 
Ook bij de uitwerking en openstelling van de investeringsmodule moet met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden. Zodra er meer duidelijkheid is over een nieuwe openstelling van de investeringsmodule, inclusief welke emissiereducerende technieken daarvoor in aanmerking komen, wordt daarover gecommuniceerd.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Zodra er meer duidelijkheid is over de invulling van deze maatregel en de ondersteuning van veehouders daarbij wordt daarover gecommuniceerd.