Omschakelprogramma

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Boeren en tuinders die willen omschakelen naar kringlooplandbouw kunnen tegen diverse belemmeringen oplopen, waaronder het rondkrijgen van de financiering. Daarom heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ontwikkeld. 

Het Omschakelprogramma bestaat uit een fonds en verschillende regelingen die agrariërs helpen om de omslag te maken naar een stikstofarme(re), meer extensieve en meer duurzame manier van produceren:

  • Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Als boeren en tuinders financiering aanvragen om over te gaan op een stikstofarme en duurzame bedrijfsvoering, kan een financier, bijvoorbeeld de bank, dat te risicovol vinden. Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw zorgt dan voor financiering, om de omschakeling toch mogelijk te maken.De pilot is inmiddels verlengd tot en met juni 2023 waardoor ondernemers nog steeds de mogelijkheid hebben financiering aan te vragen via het Nationaal Groenfonds.

  • Subsidieregeling Bedrijfsplan voor Omschakeling

De subsidieregeling Bedrijfsplan voor Omschakeling is voor boeren en tuinders om hen te ondersteunen bij het maken van een solide bedrijfsplan voor omschakeling. Deze regeling is op  1 november 2021 en op 4 april 2022 opengesteld geweest en is momenteel weer gesloten. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO.

  • Subsidieregeling Demonstratiebedrijf

De subsidieregeling Demonstratiebedrijf ondersteunt inspirerende praktijkvoorbeelden van boeren en tuinders die al zijn omgeschakeld, zodat zij hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen met collega’s. Zo willen we verdere verduurzaming stimuleren. De regeling is op 1 november 2021 en 4 november 2022 opengesteld en momenteel gesloten. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO

  • Werkkapitaalregeling

Met de werkkapitaalregeling verleent de overheid een borgstelling op bancaire financiering om ook de (extra) werkkapitaalbehoefte als gevolg van de omschakeling beter financierbaar te maken. De regeling staat sinds 1 januari 2022 open. Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Wat levert het op?

Naar schatting kan de stikstofneerslag door het omschakelprogramma dalen met maximaal 3,5 mol per hectare per jaar. Dit is een ambtelijke inschatting. 

Wat is de stand van zaken?

Sinds 13 juli 2021 is het mogelijk financiering aan te vragen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw via het Nationaal Groenfonds.

De subsidieregeling Bedrijfsplan voor Omschakeling is op  1 november 2021 en 4 april 2022 opengesteld geweest  en momenteel gesloten.

De subsidieregeling Demonstratiebedrijf is eveneens op 1 november 2021 opengesteld en momenteel gesloten. 

De werkkapitaalregeling staat sinds  1 januari 2022 open.  

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Alle agrarisch ondernemers die willen omschakelen naar een stikstofarme(re), meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering kunnen gebruik maken van deze maatregel.