Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken gezamenlijk binnen het programma Schoon en Emissieloos bouwen (SEB). De routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen is een van de instrumenten binnen het programma. Deze routekaart helpt de bouwsector verder op weg naar schoon en emissieloos bouwen in 2030 en verder.

In de routekaart komen ambities en doelstellingen samen vanuit de structurele aanpak stikstof, het Klimaatakkoord, Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten (KCI) en het Schone Lucht Akkoord. De routekaart laat de gecombineerde aanpak zien die nodig is om de uitstoot te verminderen van stikstof, CO2 en fijnstof van mobiele werk-, voer- en vaartuigen in de bouw. Met maatregelen en acties om daar te komen en een tijdspad. Een onderdeel van de routekaart zijn de transitiepaden waaraan de Rijksoverheid werkt samen met medeoverheden, markt en kennisinstellingen. De transitiepaden laten zien hoe de overgang naar schoon en emissieloos bouwen eruitziet.

In het bijbehorende convenant SEB maken overheden, marktpartijen en kennisinstellingen afspraken over het uitvoeren van de Routekaart SEB. Door te laten zien hoe de route er richting 2030 uitziet, geeft de Routekaart SEB duidelijkheid aan alle partijen.

Wat levert het op?

De doelstelling van de routekaart is een emissiereductie van 60% stikstofoxide in 2030 in de bouwsector ten opzichte van 2018.

Wat is de stand van zaken?

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben in samenwerking met de bouwsector, medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen een routekaart opgesteld.  Met het ondertekenen van het convenant hebben de partijen zich vastgelegd aan de implementatie van de routekaart en het uitvoeren van de maatregelen. Op de website www.opwegnaarseb.nl, leest u hier meer over.

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

De routekaart SEB is ontwikkeld voor de bouwsector, kennisinstellingen, overheden en andere partners.