Verkenning ecologische autoriteit

In een policy brief van december 2019 met betrekking tot het stikstofbeleid heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aangegeven dat er behoefte is aan een ‘geïnstitutionaliseerde plek waar een wetenschappelijk onderbouwd ecologisch oordeel geveld kan worden ten behoeve van beleid, vergunningverlening of rechtspraak’.

De minister van LNV heeft in reactie hierop toegezegd te onderzoeken in welke vorm dit geborgd kan worden. In deze verkenning wordt nagegaan of deze door het PBL gesignaleerde behoefte aan het mogelijk maken een wetenschappelijk onderbouwd ecologisch oordeel onderkend wordt, hoe deze behoefte er concreet uitziet en worden de mogelijkheden om invulling te geven aan deze behoefte weergegeven zodat hier een besluit over genomen kan worden.