Over de uitspraak op 29 mei 2019: Programma Aanpak Stikstof (PAS) & beweiden en bemesten

Toestemming vooraf mag niet meer

De Raad van State stelt dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor de toestemming voor activiteiten gebruikt mag worden. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer).

Vrijstelling beweiden en bemesten in strijd met Habitatrichtlijn

Daarnaast heeft de Raad van State geoordeeld dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn, omdat niet vooraf is uitgesloten dat de betrokken depositie niet leidt tot aantasting van de natuur.

Meer informatie

Bekijk hier de volledige tekst van de twee uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019.