Verkenning alternatief wettelijk stikstofdoel gebaseerd op de KDW

Het kabinet heeft met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (2021) vastgelegd dat de natuur sterker moet worden en de stikstofdepositie omlaag gaat. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de kritische depositiewaarde (KDW). De KDW laat zien hoeveel stikstof in mol per hectare per jaar een natuurtype maximaal aan kan. De KDW is daarmee de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van leefgebieden van dieren of planten achteruitgaat door stikstofneerslag. In een verkenning wordt onderzocht of er een alternatief mogelijk is voor het op de KDW gebaseerde doel voor stikstofreductie in de wet.
 

Staat van natuur centraal

In de kamerbrief van 14 oktober 2022 is in de reactie op het rapport van de heer Remkes aangekondigd dat “sectorpartijen en het kabinet samen [gaan] kijken hoe en zo ja, wanneer de wettelijke verankering van de KDW te vervangen is door een andere juridisch houdbare systematiek.”

Om invulling te geven aan deze toezegging is er een verkenning opgestart. In deze verkenning wordt onderzocht of er een alternatief mogelijk is voor het op de KDW gebaseerde doel voor stikstofreductie in de wet. Dit alternatief moet de staat van de natuur centraal stellen én juridisch houdbaar zijn. De verkenning wordt samen met landbouworganisaties, natuurorganisaties en provincies uitgevoerd en duurt maximaal één jaar.