Nationaal Kennisprogramma Stikstof

Het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS) is gestart naar aanleiding van adviezen van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Het programma heeft als doel de stikstofmetingen en -berekeningen te verbeteren.

Het verbeteren van stikstofmetingen en -berekeningen gebeurt in verschillende onderzoeksprojecten waarbij nieuwe data wordt verzameld. Met deze data kunnen rekenmodellen voor stikstof in de toekomst verder geoptimaliseerd worden. Ook bekijkt het Nationaal Kennisprogramma Stikstof hoe satellietdata en andere modellen (modelensemble) gebruikt kunnen worden en wordt het landelijke meetnet uitgebreid. Aan het programma werken verschillende kennisinstellingen aan de onderzoeksprojecten: RIVM, TNO, CBS, WUR, KNMI en CML

Wat gebeurt er in het Nationaal Kennisprogramma Stikstof?

Binnen het Nationaal Kennisprogramma zijn verschillende activiteiten gestart om stikstofmeetnetten te onderhouden. Het gaat hier om het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN), Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en droge depositiemetingen ammoniak. Lees hier meer over.

Daarnaast wordt het huidige meetnet naar aanleiding van het advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof uitgebreid. Meer informatie hierover kunt u vinden op:  Uitbreiding meetnet stikstof | RIVM.

Projecten

De volgende projecten zijn gestart om emissieberekeningen te verbeteren: verbetering excretiecijfers, onzekerheidsanalyse INITIATOR, verbetering emissieberekening mestaanwending, verbetering emissieberekening kunstmest, verbetering emissieberekening beweiding, stalbalansmethode en verbetering effectiviteit emissiearme stallen.

Om verspreidings- en depositieberekeningen te verbeteren loopt er binnen het Nationaal Kennisprogramma Stikstof een apart traject. Doel van dit traject is om het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) aangepast te houden aan de laatste stand van de wetenschap. Meer informatie over dit traject kunt u vinden op:  Stikstof - Berekenen en modelleren | RIVM.

Om in de toekomst emissie- en depositieberekeningen verder te verbeteren is een consortium van kennisinstellingen gestart met de verkenning van de mogelijkheden van modelensemble en satellietwaarnemingen.