Aansluitende programma's

Naast het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en het Nationaal Programma Landelijk Gebied hebben ook andere programma’s raakvlakken met de stikstofopgave. In het Nationaal Kennisprogramma Stikstof komt wetenschappelijke kennis over het stikstofprobleem samen. In het Programma Natuur wordt gewerkt aan natuurherstel in brede zin. Ook het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord hebben raakvlakken. 

Programma Natuur

Het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering bestaat uit verschillende onderdelen. In het Programma Natuur wordt gewerkt aan natuurherstel in brede zin.  De natuur vormt de basis voor ons bestaan. Ze zorgt voor gezonde bodems, schoon water en schone lucht. Investeren in de natuur is daarom niet alleen van belang voor de natuur, maar ook voor ons welzijn en onze welvaart.
Het Programma Natuur bevat de maatregelen die we nemen om de staat van onze natuur op orde te krijgen. Vanuit het Programma Natuur zijn extra maatregelen opgenomen om de schade die teveel stikstof aanbrengt aan de natuur te compenseren of te verminderen. Het streven van het Programma Natuur is om te zorgen voor (weer) goede omstandigheden in de natuurgebieden, zoals een gezonde bodem. De natuur kan zich kan zich dan weer goed ontwikkelen. Lees hier meer over het Programma Natuur en het effect van stikstof op onze natuur.

Video: natuurherstel bij het Andersche Diep

In onderstaand filmpje ziet u hoe de familie Ubels werkt aan natuurherstel bij het Andersche Diep. Het Rijk werkt samen met de provincies en sectoren om de natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Natuurherstel en -verbetering is één van de belangrijke oplossingen voor de stikstofproblematiek.

Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief richt zich op het versterken van de natuur overal in Nederland. Natuur is de oplossing voor grote opgaves waarvoor we staan, zoals klimaatverandering. Natuurinclusief denken en doen vermijdt schade aan de natuur en benut de mogelijkheden die de natuur biedt. Denk aan:

  • Slimme, natuurlijke watersystemen en meer opvangcapaciteit die Nederland veilig houden bij hoog én laag water.
  • Gezonde en vruchtbare bodems die zorgdragen voor een duurzame voedselvoorziening.
  • Duurzame energieopwekking en een manier van bouwen waarbij alle grondstoffen te recyclen zijn
  • Een groene inrichting van steden en dorpen die zo beter toegerust zijn op het veranderende klimaat én biodiversiteit bevorderen.

De Agenda Natuurinclusief gaat over de overgang naar een natuurinclusieve samenleving en wat daarvoor nodig is in sectoren als de bouw, energie, onderwijs en landbouw. Meer informatie over de agenda natuurinclusief, staat op www.agendanatuurinclusief.nl.

Nationaal Kennisprogramma Stikstof

Om het stikstofprobleem in kaart te brengen en tot oplossingen te komen, maken onderzoeksinstituten en kennisinstellingen gebruik van meet- en rekenmethodieken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) speelt hier een belangrijke rol in, maar ook instellingen zoals Wageningen University & Research (WUR). In het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS) komt alle informatie samen. 

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met bijna de helft (49%) te verminderen, vergeleken met 1990. 

De uitwerking van afspraken uit het Klimaatakkoord heeft grote raakvlakken met de opgave om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verminderen en de natuur te versterken. Het programma beschrijft hoe de samenhang tussen maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van het Klimaatakkoord elkaar kunnen versterken.

Meer informatie over het Klimaatakkoord vindt u op www.klimaatakkoord.nl 

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is gemaakt om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. De richtlijn is sinds 2000 van kracht. In de richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is.

De maatregelen die we nemen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen kunnen ook positieve invloed hebben op de kwaliteit van onze wateren. Bijvoorbeeld doordat de maatregelen genomen in de agrarische sector zorgen voor minder uit- en afspoeling van meststoffen. 

Lees meer over de Kaderrichtlijn Water op de website van BIJ12.

Schone Lucht Akkoord

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het Rijk werkt daarin samen met provincies en een groot aantal gemeenten.

Het Schone Lucht Akkoord heeft raakvlakken met de stikstofaanpak, bijvoorbeeld waar het gaat om maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Denk aan schonere auto’s en andere vervoersmiddelen, maar ook aan maatregelen die zich richten op emissiereductie vanuit industrie of van intensieve veehouderijen.

Alles over het Schone Lucht Akkoord vindt u op www.schoneluchtakkoord.nl